Documentele necesare + procedura PFA (Persoana Fizica Autorizata)

 

1. Cererea de înregistrare (original cod 11-10-180);

2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);

3. Carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);

4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului profesional/punctelor de lucru (copie legalizată sau copie certificată de parte);

5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);

6. Specimenul de semnătură al persoanei fizice autorizate (original);

7. Informaţiile din cazierul fiscal (se obţin de către ORCT);

8. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislativa specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (original – model 1 sau model 2, după caz).

Formularele sunt aici

Taxele si tarifele sunt aici

9. Dacă este cazul:

- precizare din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate înţelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al persoanei fizice autorizate (declaraţie, etc.);

- declaraţia privind patrimoniul de afectaţiune, în original, şi documentele care atestă efectuarea vărsămintelor sau calitatea de proprietar, după caz (copii certificate de parte);

- documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf);

- documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);

10. În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activitate economică autorizată şi recunoscută într-un alt stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European, documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celalalt stat (fotocopie şi traducere în limba română certificată olograf).

11. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.


 

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Contact Form Powered By : XYZScripts.com