Despre indemnizatia de somaj

 

Somerul este persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

- nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit legii

- este apta pentru prestarea unei munci – din punct de vedere medical

- are varsta de minim 16 ani

- nu indeplineste conditiile de pensionare

- este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca

- este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare  

Ce categorii de someri pot  beneficia de indemnizatia de somaj?

Beneficiaza de indemnizatia de somaj somerii care se gasesc intr-una dintre urmatoarele situatii:

- le-a incetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporara din motive neimputabile lor;

- le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

- le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;

- a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor;

- le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

- au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;

- au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se incadreze in munca;

- le-au incetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

- la incetarea concediului platit pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in conditiile legii, nu a mai fost posibila reluarea activitatii din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;

- reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrati in munca anterior din cauza incetarii definitive a activitatii sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;

Sunt asimilate somerilor si pot beneficia de indemnizatie de somaj urmatoarele persoanele:

- absolventii institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care, intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire, nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

- absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

- persoanele care, inainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca.

Care sunt conditiile pe care trebuie sa indeplineasca un somer pentru a beneficia de indemnizatia de somaj?
Beneficiaza de indemnizatie somerii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- au un stagiu de cotizare de minim 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;

- nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;

- nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;

- sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

De asemenea, beneficiaza de somaj persoanele care provin din randul absolventilor si persoanele care si-au satisfacut stagiul militar daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

- sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul;

- nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;

- nu indeplinesc conditiile de pensionare.

De la ce data se acorda indemnizatia si pe ce perioada?

Indemnizatia de somaj se acorda de la data:

- incetarii contractului individual de munca sau a contractului de munca temporara;

- incetarii raporturilor de serviciu;

- incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese;

- expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract;

- incetarii calitatii de membru cooperator;

- incetarii contractului de asigurare pentru somaj;

- incetarii motivului pentru care au fost pensionate;

- incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;

- ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;

- incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani;

- expirarii perioadei de 60 de zile de la absolvire, pentru absolventii institutiilor de invatamant, in varsta de minim 16 ani care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

- absolvirii, pentru absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap, in varsta de minimum 16 ani care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;

- expirarii perioadei de 30 de zile de la data lasarii la vatra, pentru persoanele care, inainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost incadrate in munca.

Indemnizatia de somaj se acorda de la aceste date doar cu conditia ca cererea sa fi fost inregistrata la Agentia pentru Ocupare a Fortei de Munca in termen de 30 de zile de la aceasta data. In situatia in care cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai tarziu de 12 luni, indemnizatia se acorda incepand cu data inregistrarii cererii. Daca cererea este depusa mai tarziu de 12 luni de la aceasta data, indemnizatia nu va mai fi acordata.

Perioada. Indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

- 6 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de pana la 5 ani, dar nu mai putin de 1 an;

- 9 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins intre 5 si 10 ani;

- 12 luni pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

- Pentru persoanele asimilate somerilor, indemnizatia de somaj se acorda pe o perioda de 6 luni.

Care este cuantumul indemnizatiei?

Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma fixa, neimpozabila, lunara, reprezentând 75% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acestuia. Indemnizatia se plateste lunar.

Care sunt obligatiile somerilor?
Persoanelor care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:

- sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;

- sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;

- sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate;

- sa caute activ un loc de munca.

Atentie!

Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj:

- persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;

- persoanele care refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca;

- absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant;

- persoanele care au incetat raporturile de munca sau de serviciu prin acordul partilor sau prin demisie.

Plata indemnizatiei de somaj se suspenda in urmatoarele situatii:

- la data neprezentarii lunare, pe baza programarii sau ori de cate ori somerii sunt invitati, la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde sunt inregistrati, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca.

- pe perioada indeplinirii stagiului militar;

- la data incadrarii in munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni;

- la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;

- pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;

- pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copiilor cu handicap;

- pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;

- la data pensionarii pentru invaliditate;

- pe perioada acordarii platilor compensatorii potrivit legii.

Plata indemnizatiei va inceta in urmatoarele situatii:

- la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;

- la data cand realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;

- la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;

- la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;

- la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;

- daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;

- la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;

- la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;

- la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;

- in cazul decesului beneficiarului;

- la data admiterii intr-o forma de invatamant, in cazul absolventilor, persoane asimilate somerilor.

Documente necesare:

- actul de identitate, in original si copie

- actele de studii si de calificare,in original si copie

- certificatul de casatorie,in original si copie;

- adeverinta medicala , din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale

- actele eliberate de organele financiare teritoriale,din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decit indemnizatia de somaj

- declaratia pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu are loc de munca , nu realizeaza venituri sau ca realizeaza din activitati autorizate potrivit legii mai mici decit indemnizatia de somaj.

Se solicita documente suplimentare:

 A. In cazul persoanelor provenite din munca: • Carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator; • Copie de pe hotarirea definitiva de reintegrare in munca , atunci cind reintegrarea nu mai este posibila la unitatea la care persoana a fost incadrata anterior din cauza incetarii definitive a activitatii sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;  • Dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, respectiv adeverinta de la unitatea care a preluat patrimoniul unitatii in care persoana a fost incadrata anterior, din care sa rezulte desfiintarea postului; • Declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca , in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului, urmind ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea. • Adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

B. In cazul pensionarilor de invaliditate care isi redobindesc capacitatea de munca: • Carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator; • Decizia de revizuire medicala , in original si in copie , emisa de medicul expert al asigurarilor sociale , din care sa rezulte redobindirea capacitatii de munca;  • Adeverinta de la ultima unitate sau dovada de la organele competente , din care sa rezulte ca reincadrarea in munca nu mai este posibila din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior, respectiv din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului
C. In cazul persoanelor ale caror raporturi de munca sau de serviciu au incetat in perioada de suspendare a acestora. • Carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator. • Dovada din care sa rezulte ca nu mai este posibila reluarea activitatii la angajator. • Declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reluarea activitatii nu mai este posibila la angajator, urmand ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei. • Act din care sa rezulte data incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu

D. In cazul persoanelor care au incheiat contract de asigurare pentru somaj: • Copie a contractului de asigurare pentru somaj , incheiat cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au domiciliul sau resedinta;

E. In cazul absolventilor institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale: • Actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si in copii. • Declaratie pe propria raspundere a absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului

F. In cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale. • Actul de absolvire a scolii speciale pentru persoane cu handicap, in original si in copie; • Declaratia absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului;

G. In cazul persoanelor care au efectuat stagiul militar:  • Livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra , in original si copie; • Declaratie pe proprie raspundere ca inainte de efectuarea stagiului militar persoana nu a fost incadrata in munca. • Adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii, in cazul in care persoana s-a inregistrat in vederea medierii pentru incadrare in munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditat conform legii.

 Ma adresez?

Agentiei Judeteane de Ocupare a Fortei de Munca , detalii la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Legislatia relevanta – 
Legea 76/2002 completata si modifica de Legea 107/2004

(Am folosit si informatii de pe Birouldeconsiliere.ro)

Please like & share:

126 Responses so far.

 1. cernea c says:

  1) pot sa beneficiez de ajutor de somaj (indemnizatie) daca lucrez o (una) luna la o firma?
  dar atentie mai inainte am lucrat 12 ani la o alta firma si am plecat cu transfer (si cu cateva salarii compensatorii) la cea de-a doua firma unde am deja o luna de munca , multumesc !

  2)nu am primit nici- un salariu compensatoriu (drept salarial) ccf Cod Munca( legea53) si a CCIM la nivel national 2007-2010 conform deciziei emise de angajator , dupa cat timp se prescrie, pot sa mai primesc acel salariu compensatoriu, tb sa anunt I.T.M-ul , ce demersuri tb sa fac ? multumesc si eu!

  ce documente tb sa va prezentam si daca putem primi raspunsurile in timp util?

  0

 2. iulian serban says:

  Buna ziua si iertare pentru raspunsurile intarziate…

  1) in cazul dvs. ar trebui sa beneficiati de indemnizatie, daca ati fost transferat si contractul de munca este acelasi , schimbandu-se doar angajatorul, pentu ca legea prevede sa aveti stagiu de cotizare de minim 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii.

  2) daca nu ati primit salariile compensatorii, aveti posibilitatea sa sesizati ITM-ul , dar si sa va adresati instantei de judecata pentru recuperarea salariilor compensatorii.

  ITM-ul, verifica situatia, ii pune in vedere angajatorului sa va achite acele drepturi, iar in caz de neindeplinire a masurii stabilite il poate amenda, dar nu in poate obliga sa achite banii.
  De aceea, parerea mea este sa va adresati instantei de judecata pentru recuperarea salariilor compensatorii.
  Hotararea instantei este executorie, iar in caz de nerespectare reprezentantul angajatorului va raspunde chiar penal. Fiind un litigiu de munca , instanta competenta este Tribunalul din resedinta de judet, iar actiunea este scutita de taxa de timbru si de timbru judiciar.
  Succes.

 3. simona says:

  Foarte buna ideea cu drepturi si obligatii pentru someri.

  Nu gasesc insa nicaieri ce facilitati are un somer care isi gaseste singur loc de munca la o distanta mai mare de 50 km de domiciliu. M-ati putea ajuta cu aceasta informatie?

  Multumesc!

 4. iulian serban says:

  Buna ziua Doamna,
  Multumesc pentru aprecieri,
  Ceea ce ati scris dvs. se gaseste in art.74 din LEGEA nr. 76 din 16 ianuarie 2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şistimularea ocupării forţei de munca:
  “Art.74. – Persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil, beneficiază de o primă de încadrare neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu nivelul a două salarii minime brute pe ţară în vigoare la data acordării.”

  Aceasta “prima”, gratie guvernului Boc a fost diminuata de la 1.06.2010 astfel:
  “Art. VI (1) Drepturile banesti prevazute de art.72, art.731, art.74 si art.75 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, care se stabilesc ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, se diminueaza cu 15%.
  (2) Conventiile incheiate in vederea acordarii subventiei prevazute la art.78 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi produc efectele juridice pana la expirarea termenului pentru care au fost incheiate. ”

  Un week-end placut.
  Iulian

 5. simona says:

  Buna ziua,

  Chiar si cu diminuare, orice suma este bine venita pentru cei in cauza.

  Va multumesc pentru ajutor,

  Simona

 6. paul says:

  Cchiar daca am 38 de ani si am terminat acum liceul la frecventa redusa,nu am un loc de munca,pot beneficia de ajutor de somaj?

  • iulian serban says:

   Buna ziua, teoretic indepliniti conditiile necesare, dar inregistrati-va la Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca, de la domiciliul Dvs…si mai intrebati si acolo..
   Nu vad de ce nu ati beneficia…
   Numai bine

 7. valy says:

  Eram in somaj dar intre timp am gasit de munca .Am fost la Fortele de Munca sa anunt angajarea mea si totodata sa perfectez actele ptr angajar.Eu am vrut sa lucrez legal si lucrez legal dar vad ca nu toata lumea este corecta mai ales angajati statului .Sa va spun de ce si poate ma ajuta cineva .In luna mai cand m-am angajat doamna de la Fortele de Munca a uitat sa-mi spuna ca pentru a primi cei 30% din somaj [de care ar trebui sa beneficiez pana in luna Decembrie]trebuie sa completez o cerere care va primi un nr de inregistrare.Aceasta cerere trebuia depusa in termen de 60 de zile de la inregistrarea contractului la ITM.Vazind ca nu am primit acesti bani am mers la Fortele de Munca si aici surpriza am depasit termenul.Cand am intrebat de ce nu am fost informat ?RASPUNS la cat de aglomerat a fost luna Mai cred ca am uitat.Asa este luna Mai pe litoral [la somaj]este aglomerat dar asta nu e o scuza .Ce pot sa fac?

  • iulian serban says:

   Buna seara si iertare pentru raspunsul meu intarziat.
   Personal nu ma mai mira nimic din sistemul de stat de la noi..eu as face (desi sa nu fie tardiv) o cerere cu toate detaliile pe care le-ati mentionat, adresata seful institutiei respective, in speta directorului de la Fortele de Munca.
   Daca altcineva are alt raspuns, va rog sa il publicati aici ..poate reusim impreuna sa gasim o solutie…
   Toate bune

 8. georgyana says:

  buna ziua..as dori sa va intreb si eu si dar un raspuns rapid daca se poate…pentru somaj se ofera cursurile acelea gratuite,,sunt obligatorii??? daca nu le fac nu mai pot sa iau somaj…daca zic k nu vreau sa urmez nici unul cand imi sunt prezentate de doamna de acolo este problema ceva???va multumesc frumos si astept un raspuns cat mai curand

 9. iulian serban says:

  Buna Georgyana, conform art. 41 din legea 72/2002, exista aceasta obligatie, prevazuta in alin 1 lit. c
  Art. 41. – (1) Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:
  a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
  b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
  c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate; d) sa caute activ un loc de munca.

  coroborat cu art Art. 61. – (1) Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatii de somaj, in conditiile prevazute de prezenta lege, participarea la serviciile de mediere, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati, este obligatorie.
  (2) Somerii care nu beneficiaza de indemnizatii de somaj trebuie sa depuna o cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca pentru a fi luati in evidenta in vederea medierii si, in cazul neincadrarii in munca, sa reinnoiasca cererea la 6 luni.

  In practica poti refuza un curs inainte de plata efectiva a indemnizatiei dar, o data inceputa aceasta plata nu mai poti refuza cursul , dar el trebuie sa fie in functie de studiile tale si trebuie sa tina seama de alin. 3 din art 63 (legea 72/2002)
  (3) Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se face tinandu-se seama de cerintele de moment si de perspectiva ale pietei muncii si in concordanta cu optiunile si aptitudinile individuale ale persoanelor respective.

  Toate bune,
  Iulian

 10. georgyana says:

  multumesc frumos pentru raspuns…deja am fost la mediere…pentru evidenta…si m-au programat pe 16 oct…si nu mi-au zis de nici un curs pana acum….am terminat facultatea de drept….si unor colege le-au zis altora nu…..deci nici eu nu mai stiu ce sa inteleg…oricum este o aiureala si pierdere de timp pt 2.500 ron….mai bine lipsa….mai mult te tin pe drumuri…

 11. mona says:

  Buna ziua! Am o intrebare pentru dumneavoastra. Va rog sa ma ajutati daca puteti.
  Tatal meu a lucrat la o firma 11 ani de zile si acum l-au dat afara. Mai lucreaza luna aceasta si gata.
  Poate apela la aceasta indemnizatie de munca?
  Am inteles ca trebuie sa depuna o cerere. Ar fi bine sa o depuna acum (cand inca mai lucreaza luna asta) sau dupa ce se inchide contractul?
  Multumesc din suflet pentru un eventual raspuns!

  • iulian serban says:

   Buna ziua, daca a lucrat legat poate cere indemnizatie de somaj , tinand seama si de motivele incetarii contractului sau individual de munca. ( vedeti conditiile de mai sus , din post) .
   O zi frumoasa,
   Iulian

  • iulian serban says:

   Iertare pentru faptul ca nu am raspuns in timp util; sunt plecat din tara si sunt posibilitati limitate de acces la internet. Ati intuit raspunsul din intrebare (cererea se depunea din Iunie). Inca o data mii de scuze pentru intarziere.
   Numai de bine,
   Iulian

 12. iulian serban says:

  P.S. cererea se depune in termen de 30 de zile de la incetarea contractului

 13. Cristi says:

  buna.este posibil si ce acte imi trebuiesc pentru a beneficia de somaj daca am lucrat in afara tarii,in comunitate/multumesc

  • admin says:

   Buna Cristi,
   Da , se poate ; Dacă indemnizaţia de şomaj este solicitată în România, trebuie să vă adresaţi agenţiei municipiului Bucureşti sau agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţineţi cu domiciliul sau reşedinţa.
   V-am raspuns si pe e-mail.
   Weekend frumos.
   Iulian

 14. irina says:

  Buna ziua,
  Beneficiez de somaj daca in iulie 2012 am terminat facultatea la zi apoi in octombrie m-am angajat si am lucrat 6 luni iar acum am primit preaviz ca se desfiinteaza postul.Cum trebuie sa procedez?

  • admin says:

   Buna ziua Irina,

   Una dintre conditiile legale se refera la :
   – un stagiu de cotizare de minim 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;

   Cu siguranta Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca poate sa iti dea si alte detalii si recomandarea ar fi sa te adresezi lor pentru lamuriri.

 15. Buna ziua,am si eu o problema cu “birocratia” din Romania,m-ai exact cu cei de la somaj…in octombrie 2012,nevastmea a fost chemata sa semneze o hirtie de catre patroni,precum toti angajatii,iar dupa semnare au fost anuntati ca firma e in faliment.Nevastamea a dat firma in judecata si a castigat….tribunalu ALBA a cerut schimbarea deciziei (prin acordul partilor)cu art.86 punctul 6 din legea nr.85/2006 si prin care poate beneficia de somaj,dar surpriza, dupa depunerea dosarului la somaj,la aproape 2 luni primeste telefon ca nu beneficiaza de somaj,conform art.86,desi in prima luna i s-a spus ca beneficiaza si va primi4 4750 lei,i s-a dat si carnetel… va intreb beneficiaz de somaj dupa aproape 25 de ani vechime? va multumesc

 16. Cristina Sandu says:

  Buna seara,

  As dori si eu niste informatii va rog cu privire la indemnizatia de somaj… sunt absolventa a unei Scoli Postliceale Sanitare, Promotia 2013, si dupa cum stiti cu totii ca sistemul nostru sanitar este cam la pamant, as dori sa intru in somaj…ma puteti ajuta ?!….
  Mentionez ca nu am avut nici un venit pana la varsta aceasta de 22 de ani, dar nici de indemnizatia de Somaj nu am mai beneficiat pana acum!

  Va Multumesc Anticipat!!!

 17. raluca cordunianu says:

  Buna ziua,
  Sotul meu este concediat prin desfiintarea postului, magazinul in care lucreaza se inchide.La locul actual de munca s-a angajat in februarie 2013 iar din octombrie 2011 pana in august 2012 a fost in indemnizatie de somaj, la fel in urma desfiintarii postului.Din august 2012 pana in februarie 2013 nu a lucrat. Intrebarea mea este daca beneficiaza de indemnizatie de somaj. Multumesc!

 18. Ivan Andrei says:

  Buna ziua,
  Am primit preavizul si urmeaza sa primesc si decizia de concediere.Intentionez sa contest in justitie decizia de concediere.Intrebarile mele sunt urmatoarele:pot beneficia de indemnizatia de somaj pe durata procesului? imi pot depune actele pt somaj?daca voi castiga procesul si mi voi primi toate drepturile salariale pe toata perioada, cum voi proceda cu indemnizatia de somaj incasata?Multumesc

 19. Georgiana says:

  Buna ziua. Deranjez si eu cu o intrebare. Am absolvit Facultatea de stiinte economice in cadrul UPG Ploiesti.Mentionez ca studiile le-am facut la distanta, iar licenta am amanat-o cu 1 an,adica in loc sa sustin licenta in 2012, am sustinut-o in iulie 2013. beneficiez de somaj???

 20. Raluca Iolanda says:

  Buna ziua , mi-am depus actele de somaj , luna trecuta , pe 9 iulie ,contractul a fost incheiat pe 8 iulie.. dupa 19 luni de munca . Pe 20 august mi’a venit somajul 290 lei , cuntumul total ar trebui sa fie 375 lei . Daca ma poate ajuta cineva cu un raspuns , acest lucru este in tegula ? Nu ar trebui sa primesc 375 lei ?Muktumesc

 21. Buna ziua.am indemnizatie de maternitate pt un copil ce implineste 2 ani pe 9 sept si tot in luna septembrie urmeaza sa primesc indemnizatia pt u copil de 3 luni.pot sa depun dosarul de somaj acum?sau daca termin indemnizatia celui mic pot depune dupa aceea de somaj?

 22. vaduva adrian says:

  Buna ziua.sunt in somaj de 2luni..mi-am gasit de munca singur,voi primii o suma lunara sau ceva?ca stiu cs asa era inainte…daca da ce trebuie sa fac.multumesc mult

 23. Elena says:

  Buna ziua,

  As avea si eu o intrebare.Daca doresc sa angajez un student care momentan se afla in somaj ce anume ar trebui sa fac si de ce acte as avea nevoi pentru a beneficia de subventiile pe care le ofera statul?
  Va multumesc frumos!

 24. Alexandra says:

  Buna ziua,

  Am depus dosarul pentru somaj (mentionez ca sunt absolvent de studii superioare) pe data de 1 august 2013 (m-am incadrat in perioada de 60 de zile de la finalizarea studiilor conform legii somajului)si am revenit in 2 septembrie 2013 pentru a da curs dosarului (pentru ca trebuiau sa treaca cele 60 de zile de la finalizarea studiilor). In data de 2 sept 2013 mi-au trecut pe carnet ca sunt indemnizat incepand cu data de 31.07.2013 si data de sfarsit 31.01.2013, iar ca la sfarsitul lunii lui octombrie (17-20 octombrie) ar trebui sa ma duc sa ridic banii – 250 lei. In octombrie nu ar trebui sa primesc indemnizatia de somaj pentru 2 lunii – 250 lei (luna august)+ 250lei (luna septembrie)= 500 lei ?

 25. nicoll says:

  buna seara,
  un absolvent de facultate poate beneficia de somaj daca frecventeaza o a doua facultate la ID.Mentionez ca e o facultate de stat dar cu taxa.multumesc anticipat

 26. Bratu Daniela Raluca says:

  Buna ziua,am terminat facultatea si m-am inscris pt a lua somaj…Am plecat in Grecia si am lucrat 20 de zile,in timpul acesta venea somajul acasa, in Romania.Care este amenda?Astept raspuns.Multumesc anticipat!

 27. mirabela says:

  buna ziua am si eu o intrebare am lucrat 3 ani la o firma sa facut restructurari ma dat in Somaj am stat 3luni am gasit de lucru lucrez de o luna jumate la firma asta dar pe 20 decembrie se inchide si firma asta intrebarea mea este mai pot intra iarasi in Somaj. Multumesk sper sa ma ajuti cu un raspuns.

 28. anca says:

  buna ziua..am si eu o nelamuurire..am lucrat 12 luni din care 43 zile am avut concediu de sarcina si lauzie..acum termin concediul crestere copil si as vrea sa depun dosar pt somaj..am auzit ca cele 43 nu se impoziteaza deci nu am 12 luni ca sa pot beneficia de somaj..ce pot sa fac?multumesc

 29. anna says:

  Buna ziua, am o nelamurire: am depus dosarul pentru somaj pe 5.11.2013, tot in aceasta data pe carnet mi-a trecut data de 5.12.2013, data de la care incep sa fiu indemnizata, si tot pe aceasta data mi-a trecut in carnet data de 23.1.2014
  Doresc sa stiu daca este posibil sa primesc indemnizatia in luna ianuarie 2014 cu toate ca am inceput sa fiu indemnizatia in luna decembrie,
  Va multumesc

 30. TUDORACHE ROBERT says:

  BUNA ZIUA NUMELE MEU ESTE ROBERT AM SI EU NEVOIE DE UN RASPUNS DE LA DVS DAC MIL PUTETI DA. VA ROG NU VA SUPARATI . EU AM TERMINAT LICEUL SI AM BAGAT SI EU ACTELE DE SOMAJ INTRE TIMP DE CAND AM BAGAT SI EU SOMAJU AM GASIT UN LOCDE MUNCA UNDE AM LUCRAT O LUNA SI APOI MAU DAT AFARA VREAU SA I-MI SPUNETI SI MIE VA ROG FRUMOS DACA MAI AM DREPTUL LA SOMAJ . AM FOST LA CASA DE PENSI SI EU MIAU ZIS SA SCHIBE ARTICOLUL DIN DECIZIE ADMINISTRATORUL FIRMEI LA CARE AM LUCRAT CE POT FACE MAI POT LOA SOMAJ SAU NU

  • admin says:

   Buna dimineata, asa cum am precizat si telefonic, in functie de motivul pentru care ati incetat raportul de munca, puteti beneficia de somaj. Daca aceasta incetare s-a facut cu acordul partilor, nu veti putea beneficia de somaj. Multumesc.

 31. Diana says:

  Buna ziua , pot primi ajutor de somaj daca dupa ce am fost in concediu maternal am avut carte de munca la program de 2 ore . Incetarea contractului de munca s-a facut in luna august .

 32. Aleinad says:

  Buna seara, As dori sa aflu mai multe detalii despre “Transferul prestatiilor de somaj in alta tara EU” As dori sa va intreb care sant drepturile si indatoririle care imi revin atunci cand voi veni in Romania, in calitate de persoana in cautarea unui loc de munca care a lucrat in Danemarca dar care ar dori sa revina in tara pe o peroada de trei luni? Multumesc anticipat si o zi minunata.

 33. Dutca Oana says:

  Buna ziua, am si eu o intrebare…in 2003 am avut un angajat la firma proaspat absolvent(primul contract de munca fiind la firma noastra) si am beneficiat de subventiile acordate din art 80 legea nr.76/2002, daca acum angajez un alt absolvent(care n-a mai avut contract de munca pana acum) mai pot beneficia de acea subventie?Va multumesc

 34. lacramioara says:

  daca nu lucrez de un an am dreptul la somaj

 35. ionela mirela says:

  Buna ziua , as dori sa stiu dak dupa terminarea scolii am beneficiat de maternitate pot beneficia in continuare somaj ?

 36. musat enuta says:

  am vechime34 ani si venit net lunar 900 cat ajutor de somaj primesc si ce periada. va multumesc

 37. Geanina says:

  Buna ziua!
  As dori sa intrerup somajul deoarece s-a intervenit o problema si trebuie sa plec din tara…as putea sa continui cursul dupa ce vin acasa? mai pot beneficia de ajutorul de somaj cand ma intorc? multumesc anticipat

 38. ilie says:

  Buna zius,

  Primesc indemnizatia de ajutor de somaj, dar am gasit in afara tarii un curs de voluntariat social care dureaza 24 de luni. In ce conditii pot beneficia si de ajutorul de somaj si de cursurile de voluntariat?
  Multumesc,
  M’Ilie

  • admin says:

   Buna dimineata, am trimis comentariul Dvs. catre Domnul Avocat. Veti primi raspuns direct de la Domnia Sa. Multumesc.

 39. Monica says:

  Buna ziua! Am 40 de ani ,acum am terminat seralul si dau bac-ul ,dupa examene pot beneficia de indemnizatie de somaj?Va multumesc Monica.

 40. maria says:

  Buna ziua, daca am terminat liceul si am depus actele in termenul de 60 de zile pe lunile august si septembrie pot beneficia de somaj daca din octombrie mă duc la facultate

 41. sterie mihaela says:

  Daca am in ultimele 24 luni 6 luni de somaj si 8 luni lucrate mai pot beneficia de somaj?Firma merge prost nu este de lucru si vor sa ne dea in somaj dar nu stiu daca beneficiez. Multumesc frumos.

 42. mihai says:

  Buna ziua! Acum curand am terminat scoala profesionala si am auzit ca se poate lua 6 luni de somaj..as vrea sa stiu mai multe despre acest somaj. O zi buna!

 43. mary says:

  Daca am contract pe perioada determinata, iar la sfarsitul perioadei contractuale nu mi se prelungeste contractul, pot beneficia de somaj?

 44. nicusor says:

  buna ziua. daca urmezi cursuru la o facultate fara frecventa ,mai poti beneficia de somaj?

 45. Floria Elena says:

  Buna ziua, am lucrat timp de un an jumătate si după am intrat in concediu de creștere a copilului, după terminarea CDCAC firma sa desființate, am sunat la firma mama si am cerut actele necesare pt indemnizatia de Șomaj. Mi-au cerut sa fac 2 cereri una de reinceperea activității , una de încetare activității. Mergând pe încredere am făcut repede repede ca sa imi trimită tot repede documentele si la primirea lor, ce sa vezi , mi-au încheiat activitatea cu demisia si bineînțeles ca nu am dreptul la Șomaj. Acuma eu am sunat si mi-au zis ca nu au inteles bine ceea ce vreau si sa vadă ce pot face sa imi refacă actele , întrebarea mea este, mai pot face ceva daca actele sunt înregistrate deja,,,, …???? Va rog Aștept un răspuns de la Dumneavoastră … O zi buna

  • admin says:

   Buna ziua, din pacate asta este o practica folosita de multe firme care sunt in aceeasi situatie. Verificati situatia la ITM (inspectoratul teritorial de munca) si la finante, pentru a vedea cum stau lucrurile cu firma si cu contractul dvs.

 46. danyel says:

  Pot beneficia de somaj dak am lucrat 7 luni ?

 47. ana stanescu says:

  Buna ziua, am si eu o nelamurire: ce adeverinta trebuie adusa lunar de la locul de munca pentru a beneficia de cei 30% din valoarea indemnizatiei de somaj pe perioada restanta? In primele doua luni am dus anexa 30 iar luna aceasta o doamna de la somaj care de asemenea era una din persoanele care mi a inregistrat anexa 30 in prima luna mi a spus ca nu aceasta e adeverinta corecta ci aceea in care societatea angajatoare declara lunar ca lucrez la peste 50 de km. Dar , din momente ce aceasta am dus o in momentul depunerii dosarului si deja am intrat in posesia primei de instalare pana la urma care este adeverinta corecta?
  Multumesc

 48. Sebastian says:

  Buna ziua,
  Pana acum doua luni am lucrat la un birou de arhitectura timp de 2ani dar perioada contractuala s-a terminat si nu s-a mai prelungit pot beneficia de ajutor de somaj daca detin un birou individual de arhitectura dar nu am venituri mai mari de 200ron/luna de la acest birou. Va multumesc.

 49. monica says:

  Buna ziua,

  am lucrat 9 ani la o firma,dupa o restructurare am intrat in somaj,dar dupa 4 luni mi am gasit de lucru.Aici am lucrat 8 luni dar si aici s-a facut restrucurare.Mai dreptul la somaj din nou?
  Va multumesc pt raspuns.

  • admin says:

   Buna ziua, daca in ultimele 24 de luni, aveti minim 12 luni de contributie, indiferent daca sunt la un singur angajator sau la mai multi, aveti acest drept.

 50. almasan claudia says:

  buna ziua om lucratla o firma timp de o luna si jumatate si sa desfintat punctul de lucru am avut contract determina 90 zile proba pot sa beneficiez de somaj

 51. mucheci mihaela says:

  Buna ziua,am lucrat 9 luni la o firma si am beneficiat de ajutor de somaj 30% in aceste 9 luni deoarece eram in somaj cand m-am angajat.va rog sa imi spumeti daca pot beneficia de ajutor de somaj de la aceasta firma.Multumesc anticipat

 52. Catalin says:

  Buna ziua,

  Am si eu o intrebare:

  Am fost incadrat cu somaj pentru 9 luni, dar am beneficiat de somaj 6 luni, in decembrie 2014 (pe 15 ale lunii) m-am angajat.. in luna Ianuarie 2015 nu am primit nimic, dar acum in februarie 2015 am primit 150 lei.. banii acestia trebuie sa ii returnez?

  Multumesc anticipat pentru raspuns!

 53. Ada says:

  Buna! In luna Iulie, dupa terminarea studiilor as vrea sa imi fac dosar pentru șomaj. As vrea sa va întreb: 1. am un contract cu Profitshare semnat si luna aceasta ( Martie ) imi intra in cont suma de 88 lei ( 130 lei – nenumăratele taxe trase de stat ) As vrea sa va întreb daca acest lucru afectează cu ceva Șomajul. Subliniez faptul ca dupa plata de luna aceasta, eu anulez contractul cu Profitshare. 2. In legatura cu declarația pentru șomaj: trebuie sa declar ca nu am realizat venituri in ultimele cate luni?

 54. Ileana says:

  Pot sa beneficiez de somaj din urma daca nu am depus actele la timp?dar respect toate conditiile.

 55. Mirabela says:

  Daca sunt anul II la master, dar pe toata durata facultatii si a masterului am lucrat la o companie care, din motive financiare se va inchide luna aceasta, pot beneficia de somaj…avand in vedere ca timp de 4 ani am lucrat cu contract de munca platind practic pentru el?…sau nu pot doar din simplu fapt ca sunt si la master…?! Multumesc!

  • admin says:

   Legal, eu consider ca puteti beneficia de somaj, daca indepliniti si conditia de timp lucrat in ultimele 24 de luni.

 56. Nicoleta Violeta says:

  Bună seara! Am fost în concediu crestere copil din aprilie 2013 pana în martie 2015 datorita faptului ca am fost studenta. Am fost la Ajofm și mi a spus ca nu pot beneficia de indemnizația de somaj pentru ca nu am un stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni, dar am găsit OUG din 2012 care spune clar ca și concediul de creștere este considerat stagiu de cotizare. Eu, în aceasta situație, ce pot face și cui sa mă adresez?
  Va mulțumesc anticipat pentru răspuns!

 57. andra says:

  buna ziua am si eu o intrebare dupa ce mi sa terminat somajul cat mai primesc

 58. georgiana says:

  Buna seara.Sunt absolventa de studii superioara iar din octombrie 2014 pana in martie 2015 am fost in somaj.Astazi m-am angajat si vroiam sa stiu daca mai trebuie sa duc ceva la Ajofm sau sa ii anunt de angajarea mea? O seara buna!

 59. Ciprian says:

  Buna ziua
  am si eu o mare problema cu firma la care lucrez
  de la o vreme intarzie foarte mult cu bani,daca as pleca de la firma la care sunt pot beneficia de somaj pana imi gasesc un alt loc de munca?

  • admin says:

   Buna ziua,
   Indemnizatia de somaj se acorda doar daca ati fost concediat si daca indepliniti si celelalte conditii mentionate in articol.

 60. Mariana says:

  Buna ziua,

  Am fost in somaj 12 luni, apoi am lucrat 9 luni, dupa ce am termint somajul. Acum societatea, unde lucrez m-a notificat ca voi intra iar in somaj. Pot beneficia de somaj din nou, daca am, doar 9 luni lucrate?

  Multumesc.

 61. luc says:

  salut!
  daca primesti somajul si esti inscris si la curs de recalificare, in cazul in care nu mai vrei sa te duci la curs (si nici somajul nu il mai vrei) dar nici nu depui actele (gen cerere sa te scoata de la curs) platesti cumva cursul?

 62. Andrei says:

  Buna ziua. Am o întrebare , lucrez cu contract determinat pe 1 an si mai am aproximativ 2 săptămânii pana expira, mai mult ca sigur nu va fi prelungit din cauza unor reduceri se personal, problema este următoarea, eu sint absolvent de facultate (2014) iar acum sunt la masterat dar la cu taxa (imi plătesc singur studiile), o sa primesc indemnizația daca o sa raman acasa? Menționez ca in 24 de luni am 14 luni de cotizare, 12 la firma actuala si alte 2 la alta firma intrun program de internship , va mulțumesc!

 63. gheorghe catalin says:

  am si eu o intrebare eu am bagat somaj in 2013 intre timp iar mam angajat si iar am reluat somajul ultima luna am luato on februarie an curent dar din 2013 pina acum am lucrat 15 luni mai am dreptul la somaj??? decand se pune din data decind ai bagat sau decint sa terminat somajul?? va multumesc

 64. Bogdan says:

  Buna ziua, daca am terminat liceul si am depus actele in termenul de 60 de zile pe lunile august si septembrie pot beneficia de somaj daca din octombrie mă duc la facultate ?

 65. Gradinar Elena says:

  Buna ziua am si eu o nelamurire daca ma poate ajuta cineva….am terminat clasa a12-a si am o indemnizatie de 400 de ron dupa decesul tatalui meu de anul trecut intrebarea mea este….la bagarea dosarului de somaj dupa absolvirea liceului mi se suspenda indemnizatia respectiva sau o voi lua in continuare pana se va aproba dosarul de somaj?

 66. Iancu Valentina says:

  Buna seara,
  Am primit ajutor de somaj timp de 12 luni…. pana acum, in iunie 2015. Nu am gasit un loc de munca si as vrea sa stiu daca mai primesc un alt tip de ajutor de somaj….stiam ceva de o perioada mai scurta, gen 6 luni si cu mai putin decat am primit in cele 12 luni. Mai exista asa ceva si ce ar trebui sa fac?
  Multumesc anticipat pentru raspuns!

 67. Sorina says:

  Buna! De mai bine de 2 ani lucrez intr-o fabrica intr-un mediu foarte foarte stresant si un program foarte aiurea si simt nevoia sa iau o pauza deoarece imi afecteaza sanatatea fizica si mentala.

  Pot beneficia de somaj?

  • admin says:

   Buna ziua, somajul nu se acorda in cazul demisiei, ci in conditiile mentionate in articol.
   O zi buna.

   • Teris Madalina Elena says:

    Buna,am fost astazi sa-mi depun actele de somaj iar pe timp de vara am lucrat 2 luni la un hotel din mamaia ,mi sa expirat contractul la 1 septembrie ,iar doamna de acolo a zis ca nu pot primi somaj deoarece am lucrat .Este posibil ?

 68. Georgiana says:

  Buna ziua ! Am 22 de ani dar in prezent nu am un loc de munca si nu sunt nici la facultate.Pot beneficia de somaj?
  multumesc anticipat

 69. Ionica Roman says:

  Buna ziua! Am si eu o intrebare ,in legatura cu indemnizatia de somaj,am un copil care a absolvit liceul la zi si este o persoana cu handicap grav,fara asistent personal,din care primeste indemnizatie de la primarie(725 ron) si de la DGASPC (340 ron). As vrea sa stiu daca si el poate primi aceasta indemnizatie de somaj,pentru o persoana cu handicap grav.Va multumesc!

 70. teodor says:

  Buna ziua,
  am fost presedinte de asociatie urbariala ales in 2011, in 2015 a expirat mandatul si a fost ales altcineva presedinte. Am fost angajat cu norma intreaga,
  1.pot beneficia de somaj?
  2.Trebuie depuse copii dupa validarea de investire in functie si dupa adeverinta cu incetarea activitatii?

 71. Denisa says:

  Buna ziua! Mi.am bagat actele de somaj luna trecuta si mi sa spus sa vin acum in luna august cu 2 cereri de angajare. Am o nelamurire cererile trebuiesc completate si merg cu ele la o firma si abia apoi la somaj sau…..

 72. CosminCL says:

  Bună Ziua.. cănd ma repartizat obliganduma sa ma duc la o meserie pe care am facuto mai demult dar ,mie nu imi mai placea m-am dus acolo ma rugasem sa nu ma primeasca .. si asa a fost ca era ocupate locurile ,apoi tot în ziua aceea ma sunat unchiu si a zis ca mi-a gasit pe cealalta meserie pe care am practicato multi ani , ma duc la fortele de munca din calarasi .!
  si doamna de acolo disperata aia de femeie facea urat cand eu i-am zis ca mi-am gasit de munca si ca incep peste o saptamana imi tot spunea ca nu ma crede ca ia ma trimite la munca desi eu i-am zis ca deja mi-am gasit .. femeia aceea nu are ce cauta acolo nu asa se ajuta oameni daca tu iti gasesti de muncă ,cu ce drept ma trimite pe mine în alta parte nu am nevoie de somaju acela care si asa e mic si nu toata angajati statului amabil ,sunt prea autoritari deşi sunt platiti de noi am lucrat atatia ani si nu am avut nici un beneficu de la stat acum imi mai si impune , nu le perimit nimanui inteleg ca ei sunt obligati sa iti gaseaca de munca dar daca eu am gasit ceva care e ok cum sa ma trimita unde nu e??

 73. ana-maria says:

  buna! puteti sa i-mi spuneti si mie , daca am lucrat 10 luni si contractul de munca a fost inchis de comun-acord ,pot sa platesc din mana celelalte 2 luni ca sa beneficiez de somaj?
  Multumesc!

  • rusu maria luisa says:

   Pot beneficia de ajutor de somaj daca am muncit perioadele? :
   -16.12.2013 – 25.03.2014
   -13.01.2015 – 2.11.2015 (am un preaviz de 20 de zile pana la incetarea contractului de munca)

 74. rusu maria luisa says:

  buna ziua!Am inceput activitatea pe 16.12.2013 si s-a incheiat pe 25.03.2014 la al 2-lea post Am inceput activitatea la 13.01.2015 si contractul individual de munca va inceta la 2.11.2015(compartimentul unde sunt incadrata isi restrange activitatea si am un preaviz de 20 de zile…) vreaus a stiu daca pot beneficia de ajutor de somaj…. Va multumesc

 75. Georgiana says:

  Buna ziua ajutati.ma va rog : mi.am depus un dosar la fortele de munca (pentru somaj) mi s.a cerut inca un dosar pentru curs si inca un dosar tot pt cei de la somaj insa nu am avut 2 acte si nu l.am mai depus ..Ce se intampla daca nu duc dosarul deloc ? Si cum pot sa renunt la somaj sa nu.l mai primesc , sa nu mai fac cursul acela. Sunt proaspat absolventa !

 76. oana says:

  buna am si eu o intrebare , daca am depus pasul 1 la somaj acum aproximativ doua luni , si am pleca din tara fara sa muncesc , sau alte venituri si m-am intors trebuie sa mai depun odata somajul ( ma refer la pasul 1) , sau merg mai departe c pasul 2

 77. lacramioara says:

  Buna ziua, firma la care lucram sa inchis si ma trimis in somaj, intrebarea mea este, daca trece o saptamana dupa ce am depus dosarul si gasesc un loc de munca mai beneficiez de ceva?

 78. ioana says:

  Buna ziua, am si eu o intrebare , am terminat facultatea in septembrie am facut facultatea la stat moase si asistenta medicala specializ fiziokineto la fara taxa , nu am gasit loc de munca pana acum as dori sa imi depun acte de somaj intrebarea mea este : pot deune actele in bucuresti eu fiind din provincie (140km de bucuresti) stau in bucyresti de cand am inceput fcultatea ?

 79. ioana says:

  buna seara , am si eu o nelamurire : am terminat facultatea in septembrie la o facultate de stat la fara taxa nu am gasit de munca si as dori sa stiu daca pot depune acte de somaj in bucuresti desi sunt din provincie (aproximativ 135km de bucuresti) pt ca stau aici decand am inceput facultatea .multumesc

 80. Ciprian says:

  Buna ziua .

  Daca am lucrat in strainatate 3 luni si destul de multi ani anterior , in tara , pot beneficia de somaj ?

  Multumesc frumos .

 81. Mady says:

  Buna seara.As vrea sa va intreb si eu ceva legat de un curs.Am inceput un curs si nu pot sa mai merg din motive personale.Vreau sa renunt la curs dar am inteles ca trebuie sa platesc.Ce pot face in cazul acesta ca sa renunt.Multumesc frumos

 82. Constantin Fudulu says:

  Am depus dosarul pentru acordarea indemnizatiei de somaj si am beneficiat de somaj in perioada 12.06.2013-1.06.2014.La nivelul anului 2013 am realizat venituri din dobinzi si dividente atit inainte cit si dupa data de 12.06.2013 de intrare in somaj.Doresc sa aflu daca la determinarea veniturilor lunare conform art 6 din Normele de aplicare a Legii 76/2002 se iau in calcul veniturile cumulate realizate in perioada 1.01.2013-12.06.2013 si numarul de luni la care se raporteaza.Solicit aceasta intrucit un control efectuat de curtea de conturi mi-a luat in calcul veniturile realizate si dupa data de 12.06.2013.pina la sfirsitul anului . .

 83. alina says:

  Buna ziua, as vrea sa stiu, daca eu sunt in somaj si mi-am gasit sa lucrez ca zilier cateva zile, im va afecta la somaj. Se sisteaza somajul?

 84. madalina says:

  Buna seara! Intrebarea mea este urmatoarea: pot sa ma incadrez in somaj daca din septembrie pana acum 3 saptamani m.am chinuit sa imi gasesc un loc de munca, iar acum 3 saptamani cum spuneam mi.am gasit de munca dar a trebuit sa demisionez pentru ca angajatorul imi scazuse orele din contractul de munca de la 8 la 2 ore? Salariul care il primeam pentru 2 ore nu imi ajungeau nici sa platesc transportul, si a trebuit sa renunt. Mentionez faptul ca am terminat in septembrie facultatea de balneofiziokineto terapie si recuperare, iar in toate vacantele de vara incepand cu varsta de 16 ani am lucrat. Astept un raspuns! Multumesc anticipat!

 85. ramona says:

  buna ziua.sunt absolventa si daca imi depun dosarul de somaj trebuia anunt pt intreruperea primirii indemnizatiei de somaj in momentul in care sunt acceptata la o alta forma de invatamant sau cand incep cursurile acesteia?

 86. Cati says:

  Buna ziua,

  tatal meu a lucrat la o Firma care SE ocupa cu foraj de Gaze. El a avut grupa pana cand SA privatizat Firma, si ca SA economiseasca patronii, a fost angajat urmatorii 20 ani fara grupa. Deoarece a primit niste amarati de 600 lei PT 1 an somaj, acum nu Mai primeste nimic si are doar 43 de ani de munca. Exista vreun ONG care SE ocupa benevol cu astfel de cazuri juridice, astfel incat SA putem SA luptam acum PT primirea grupei? Exista vreo lege care SA favorizeze pensionarea oamenilor care au muncit Mai toata viata in delegatii? El muncea bara in bara cu altii care aveau grupa, iar el nu avea. EU vreau SA il ajut, deoarece e foarte delicata problema, SA stii ca ai muncit 43 de ani si nu primesti nici un ajutor, numai acel 1 an somaj amarat de 600 lei, DIN care nu se poate trai in romania. Multumesc anticipat

 87. ION says:

  se poate lua in calcul la indemnizatia de somaj venitul din luna martie ,care este compus din o suma de CO neefectuat,o prima bruta si venituri salariale pe luna martie. la toata aceasta suma adunata ,eu angajat am platit contributia de 0,5% iar angajatorul de 0.5%.Va multumesc pentru raspuns.

 88. Popescu Iulian Marian says:

  Buna ziua.
  Daca patronul unde lucrez nu mi-a platit salariile pe ultimele 3 luni , ma poate trimite pe somaj ?
  Astept un raspuns urgent … Multumesc mult daca ma ajutati cu raspunsul

 89. Madalina says:

  Buna!Imi puteti spune, va rog daca voi mai beneficia de indemnizația de somaj in condițiile în care voi fi admisa la scoala de politie? Mentionez ca solda lunara oferita de catre scoala nu depășește suma pe care o primesc de la somaj.
  Va multumesc!

 90. Matei Ionut says:

  Buna ziua, am terminat o facultate si un master, am fost sa depun actele de somaj cu intarziere de 1 zi ( in ziua 61 ) si au spus ca nu se poate face nimic. Eu nu eream interesat de indemnizatie ci doar sa apar in evidentele lor cum ca sunt somer si s-ami caute de munca… asa este nu se poate face nimic in aceasta situatie ?

 91. daniel says:

  buna ziua am lucrat in ultimii doi ani doar in U.K in fiecare an cate 7 luni. Pot cere indemnizație de somaj in Romania? sau pot cere sondajul din U.k sa il primesc in Romania

 92. Panta says:

  Buna ,am o întrebare ,sunt în somaj și nu mi’-am găsit de lucru ,pot sa mă angajez o luna și după o luna sa merg înapoi în somaj?Multumesc

 93. Andrei says:

  Sunt student doctorand din 2013. Pana in 2016 am avut bursa doctorala din partea ministerului si totodata am avut un contract de colaborare pe un proiect de cercetare din ianuarie 2015. Din noiembrie 2016 nu am mai avut nici drept la bursa si am incheiat si contractul de colaborare. Pot aplica pentru somaj?

 94. IANCHIS IOAN says:

  Buna ziua!
  E posibil sa plec o luna la munca in strainatate daca sunt in somaj? Ce trebuie facut ? Pierd somajul din Romania sau doar se suspenda pe aceasta perioada?

  Multumesc!

 95. Daiana says:

  Bună ziua. Sotul meu în luna decembrie va intra în șomaj dar în Franța, aș dori să știu dacă poate depinde actele în România și dacă șomajul va fi același ca și aici în Franța? Multumesc!

 96. Iulia says:

  Buna. Am 55 de ani si 20 de ani de munca, intrerupti in anumite perioade. Ultimele 20 de luni au fost continuu. Angajatorul m-a anuntat ca se restructureaza postul si va trebui sa intru in somaj. Pot beneficia daca mai am un venit din chirii ? Multumesc !

 97. Tudoran says:

  Dacă sunt în șomaj pot să lucrez cu un contract de 2ore?

 98. Nusa says:

  Buna ziua, doresc sa ma informez, daca sunt in somaj si firma respectiva, ma reangajeaza peo anumita perioada, pier indemnizatia de somaj?

 99. Iulia says:

  Bună ziua! Daca am terminat liceul și acum am început Școala Postliceală, dar nu am de lucru, as putea beneficia de șomaj?

 100. Calistru Doinita says:

  Bună ziua. Am.depus actele in luna mai 2020 si mi sa zis ca luna asta după 16 vin bani si surpriză suntem in 19 si nu am.primit ce să fac?

 101. Vasile says:

  Bună ziua pe 1 februarie am depus actele de somaj in luna martie ar fi prima luna de somaj..sau prima luna e februarie

Leave a Reply to IANCHIS IOAN Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Contact Form Powered By : XYZScripts.com