Despre Cazierul Fiscal

 

Pentru ca am primit cateva cereri legate de acest subiect (atat pe e-mail cat si aici pe blog) o sa incerc sa prezint putin situatiile in care se discuta despre cazierul fiscal.

Tema a pornit de la:

- nedepunerea timp de un semestru (6 luni ) a declaratiilor fiscale (100, 102, 300,301, 390,394 etc) duce la declararea firmei ca inactiva fiscal ;

- inactivitea fiscala a unei firme se inscrie atat in cazierul fiscal al firmei cat si al administratorului acesteia;

- consecintele unui cazier fiscal, in cazul unei persoane fizice , in speta a admninistratorului unei firme nu sunt deloc placute

BAZA LEGALA:

- Ordonanta 75/2001 rep. privind organizarea cazierului fiscal;

- HG 31/2003 cu modificari, normele de aplicare a OG 75/2001

In conformitate cu art. 2 din OG 75/2001 rep, :
(1) În cazierul fiscal se ţine evidenţa persoanelor fizice şi juridice, precum şi a asociaţilor, acţionarilor şi reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, denumiţi în continuare contribuabili.

(2) În cazierul fiscal al persoanelor fizice şi juridice se înscriu şi:

a)atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz;

b) inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii.

NOTA:

1. Inactivitatea fiscala care se inscrie in cazierul fiscal nu este aceeasi cu suspendarea activitatii care se declara la ORC in temeiul legii 31/1990 rep. (pentru o perioada de max. 3 ani);

2. inactivitatea fiscala se inscrie in cazierul fiscal atunci cand contribuabilii:

a) nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;

b) se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal depistarea acestuia;

c) organele fiscale au constatat faptul că nu funcţionează la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.

DE RETINUT:

In cazul situatiei declararii de catre ANAF a inactivitatii fiscale a unei firme ( pentru ca nu a depus intr-un semestru nici o declarattie, inclusiv declaratiile pe zero):

inactivitatea fiscala se inscrie atat in cazierul fiscal al persoanei juridice cat si al reprezentantilor legali ai personei fizice in speta al administratorilor.

CONSECINTELE INSCRIERII UNOR FAPTE IN CAZIERUL FISCAL

(1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii:

a) la înfiinţarea societăţilor comerciale, a societăţilor cooperative şi a cooperativelor agricole, de către asociaţi, acţionari şi reprezentanţii legali desemnaţi;

b) la solicitarea înscrierii asociaţiilor şi fundaţiilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora;

c) la autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi;

d) la cesiunea părţilor sociale sau a acţiunilor de către noii asociaţi sau acţionari;

e) la numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi la cooptarea de noi asociaţi sau acţionari cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanţi legali, asociaţi şi acţionari.

 SCOATEREA DIN EVIDENTA A CAZIERULUI FISCAL

Conform art.7 din OG 75/2001 (1)Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii:

 a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege;

b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;

c) nu au mai săvârşit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate aceste fapte;

d) decesul, respectiv radierea contribuabilului.

(2) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) există şi alte menţiuni cu privire la alte fapte, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă

 

DE ASEMENEA, ATENTIE SI LA ART.10 SI 11

 10.(1) Contribuabilii care figureaza in evidenta cazierului fiscal pot cere rectificarea datelor inscrise, daca acestea nu corespund situatiei reale ori inregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale.

(2) Cererea de rectificare, insotita de acte doveditoare, se adreseaza unitatii fiscale care a emis certificatul de cazier fiscal.

(3) Organele fiscale vor comunica contribuabililor modul de solutionare a cererii de rectificare in termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.

(4) Organele fiscale sunt obligate sa verifice sustinerile contribuabililor si, daca constata ca in cazierul fiscal s-a facut o inregistrare gresita, iau masuri de rectificare a datelor si comunica sau elibereaza un nou certificat de cazier fiscal in locul celui contestat.

(5) Certificatul de cazier fiscal eliberat in conditiile alin. (4) este scutit de taxa de timbru.

Art. 11.

(1) Contribuabilii carora li s-a respins cererea de rectificare pot introduce contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare. Contestatia se poate introduce si in cazul in care eroarea inregistrarii in cazierul fiscal nu se datoreaza organelor fiscale.

(2) Contestatia se solutioneaza de catre tribunal, Sectia de contencios administrativ in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau sediul contribuabilii, fara procedura prealabila.

(3) Contestatia este scutita de taxa de timbru.

(4) Hotararea prin care se solutioneaza contestatia este definitiva si irevocabila.

(5) In caz de admitere a contestatiei instanta va trimite o copie de pe hotararea organului fiscal in vederea rectificarii cazierului fiscal.

 

———————————————————————————

Legislatia relevanta

 

Ordonanta 75/2001 rep. privind organizarea cazierului fiscal:

Art. 1.

In scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, precum si in scopul intaririi administrarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat se organizeaza cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidenta si urmarire a disciplinei financiare a contribuabililor.

Art. 2.

In cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice si juridice, precum si a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice, care au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara, denumiti in continuare contribuabili.

Art. 3.

(1) Cazierul fiscal se organizeaza de Ministerul Finantelor Publice la nivel central si la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

(2) La nivelul Ministerului Finantelor Publice se organizeaza cazierul fiscal national, in care se tine evidenta contribuabililor de pe intregul teritoriu al Romaniei, iar la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, se organizeaza cazierul fiscal local, in care se tine evidenta contribuabililor care au domiciliul/sediul in raza teritoriala a acestora.

(3) Cazierul fiscal va fi gestionat atat la nivel national, cat si la nivelul organelor fiscale teritoriale printr-o structura specializata care se va constitui in acest sens prin regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Finantelor Publice.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la nivelul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se organizeaza cazierul fiscal in care se tine evidenta contribuabililor mari cu sediul in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.

Art. 4.

(1) In cazierul fiscal se inscriu date privind:

a) sanctiuni aplicate contribuabililor pentru savarsirea faptelor prevazute la art. 2, ramase definitive si irevocabile potrivit prevederilor legale in vigoare;

 masuri de executare silita aplicate contribuabililor in legatura cu faptele prevazute la art. 2, ramase definitive si irevocabile potrivit prevederilor legale in vigoare.

(2) Inscrierea datelor in cazierul fiscal se face pe baza documentelor ramase definitive si irevocabile potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 5.

Pana la ramanerea definitiva a documentelor prevazute la art. 4 Ministerul Finantelor Publice va organiza o evidenta separata, operativa pentru urmarirea derularii fazelor procedurale prevazute de lege. Datele sunt supuse secretului fiscal potrivit legii.

Art. 6.

(1) Inscrierea datelor prevazute la art. 4 se face in baza urmatoarelor documente:

a) extrasele de pe hotararile judecatoresti definitive, transmise de instantele judecatoresti Ministerului Finantelor Publice;

extrasele de pe deciziile de solutionare a contestatiilor ramase definitive prin neexercitarea cailor de atac;

c) actele/documentele intocmite de organele fiscale si vamale din subordinea Ministerului Finantelor Publice, ramase definitive, prin care se consemneaza datele si informatiile prevazute la art. 2 si 4;

d) actele ramase definitive ale altor organe competente sa constate faptele prevazute la art. 2 si sa aplice sanctiuni.

(2) In scopul completarii cazierului fiscal organele fiscale pot solicita Inspectoratului General al Politiei si unitatilor teritoriale ale acestuia extras de pe cazierul judiciar al contribuabililor care au savarsit faptele prevazute la art. 2.

(3) Documentele prevazute la alin. (2) se comunica in termen de 30 de zile de la data solicitarii acestora. Pentru aceste solicitari nu se percep taxe de timbru.

Art. 7.

(1) Contribuabilii care au inscrise date in cazierul fiscal se scot din evidenta daca se afla in urmatoarele situatii:

a) faptele pe care le-au savarsit nu mai sunt sanctionate de lege;

 a intervenit reabilitarea de drept sau judecatoreasca constatata prin hotarare judecatoreasca;

c) nu au mai savarsit fapte de natura celor prevazute la art. 2 intr-o perioada de 5 ani de la data ramanerii definitive a actului prin care au fost sanctionate aceste fapte;

d) decesul, respectiv radierea contribuabilului.

(2) In cazul in care in cazierul fiscal al contribuabililor aflati in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. a),  si c) exista si alte mentiuni cu privire la alte fapte, se sterg numai mentiunile care impun scoaterea din evidenta.

Art. 8.

(1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie in urmatoarele situatii:

a) la infiintarea societatilor comerciale de catre asociati, actionari si reprezentantii legali desemnati;

 la solicitarea inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor, a asociatiilor si fundatiilor, de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora;

c) la autorizarea exercitarii unei activitati independente de catre solicitanti.

(2) Persoanele fizice si juridice straine care nu sunt inregistrate fiscal in Romania si se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) nu au obligatia sa prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficienta declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, dupa caz, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale.

(3) Judecatorul delegat, instantele si organele competente nu dispun, respectiv nu autorizeaza desfasurarea de activitati in formele mentionate la alin. (1), in cazul in care in cazierul fiscal exista inscrise fapte de natura penala.

(4) Certificatele de cazier fiscal se vor elibera dupa 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.

(5) La solicitarea motivata a organelor de urmarire penala si a instantelor judecatoresti Ministerul Finantelor Publice va furniza informatii din cazierul fiscal al contribuabililor aflati in curs de urmarire sau de judecata.

(6) In baza acordurilor fiscale internationale Ministerul Finantelor Publice poate furniza autoritatilor fiscale competente din statele partenere, la cerere, informatii din cazierul fiscal al contribuabililor.

Art. 9.

(1) Certificatul de cazier fiscal este valabil 15 zile de la data emiterii si numai in scopul in care a fost eliberat.

(2) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face in termen de 10 zile lucratoare de la data solicitarii eliberarii.

(3) Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal se percepe o taxa in suma de 50.000 lei.

(4) La cerere, pentru situatii de urgenta, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat in 5 zile lucratoare, cu plata unei taxe in suma de 200.000 lei.

(5) Taxele prevazute la alin. (3) si (4) se fac venit la bugetul de stat.

Art. 10.

(1) Contribuabilii care figureaza in evidenta cazierului fiscal pot cere rectificarea datelor inscrise, daca acestea nu corespund situatiei reale ori inregistrarea lor nu s-a facut cu respectarea dispozitiilor legale.

(2) Cererea de rectificare, insotita de acte doveditoare, se adreseaza unitatii fiscale care a emis certificatul de cazier fiscal.

(3) Organele fiscale vor comunica contribuabililor modul de solutionare a cererii de rectificare in termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.

(4) Organele fiscale sunt obligate sa verifice sustinerile contribuabililor si, daca constata ca in cazierul fiscal s-a facut o inregistrare gresita, iau masuri de rectificare a datelor si comunica sau elibereaza un nou certificat de cazier fiscal in locul celui contestat.

(5) Certificatul de cazier fiscal eliberat in conditiile alin. (4) este scutit de taxa de timbru.

Art. 11.

(1) Contribuabilii carora li s-a respins cererea de rectificare pot introduce contestatie in termen de 30 de zile de la comunicare. Contestatia se poate introduce si in cazul in care eroarea inregistrarii in cazierul fiscal nu se datoreaza organelor fiscale.

(2) Contestatia se solutioneaza de catre tribunal, Sectia de contencios administrativ in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau sediul contribuabilii, fara procedura prealabila.

(3) Contestatia este scutita de taxa de timbru.

(4) Hotararea prin care se solutioneaza contestatia este definitiva si irevocabila.

(5) In caz de admitere a contestatiei instanta va trimite o copie de pe hotararea organului fiscal in vederea rectificarii cazierului fiscal.

Art. 12.

Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de catre functionarii publici din cadrul structurilor specializate ale Ministerului Finantelor Publice, imputerniciti sa exercite atributii legate de gestionarea cazierului fiscal, atrage raspunderea administrativa, disciplinara, civila sau penala, dupa caz.

Art. 13.

Prezenta ordonanta intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a acesteia si se aplica faptelor constatate prin acte incheiate incepand cu aceasta data, chiar daca faptele au fost savarsite in perioade anterioare intrarii in vigoare a prezentei ordonante, daca la acel moment ele au fost comise cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare la acea data.

Art. 14.

(1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante Guvernul va aproba norme metodologice prin care se vor stabili faptele care se vor inscrie in cazierul fiscal al contribuabilului, procedura de solicitare si de eliberare a certificatului de cazier fiscal si a informatiilor din cazierul fiscal.

(2) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal, a carui prezentare este obligatorie la infiintarea societatilor comerciale pentru persoanele prevazute la art. 8 alin. (1), va fi convenita prin protocol incheiat intre Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Ministerul Justitiei – Oficiul National al Registrului Comertului, pana la data de 31 martie 2004.

Art. 15.

Modelul formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare si acces la informatiile din cazierul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Pentru orice intrebare, va rugam sa folositi formularul de mai jos:

 

 

Please like & share:

17 Responses so far.

 1. Miron Ilie says:

  Foarte interesant si educativ, multumim domnule Iulian. As vrea sa va intreb daca exista vreo posibilitate de a afla daca toate declaratiile mai sus mentionate au fost depuse la timp de contabila firmei la care sunt administrator intrucat dansa se ocupa de asta. Multumesc mult.

 2. iulian serban says:

  Va salut si va multumesc pentru aprecieri.
  Pentru declaratiile depuse electronic puteti face verificarile aici – http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Depuneredecl/Infdepuneredecl ,

  Pentru cele depuse la ghiseu, cred ca puteti gasi ceva informatii aici – http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/AdreseUnitati

  Cu respect.

 3. dragos says:

  in leg cu rectificarea situatiei din CF – daca eu am am cesionat partile sociale dar nu am fost la RC sa inregistram am vreo sansa se reusita?

  ca discutie asa – in principiu nu vreau sa fac nici srl nici pfa etc (am deja un II inainte de a avea CF) … eram curios daca merita efortul sa “albesc CF”.

  Multumesc.

 4. Alina says:

  As vrea sa stiu de unde (temeiul legal) ati tras concluzia urmatoare:
  “ADICA, daca avem inscrise fapte de aceasta natura in cazierul fiscal, mai pe scurt:

  – nu vom mai putea fi administratori intr-o noua firma;

  – nu vom mai putea sa ne infiintam nici macar PFA-uri;

  – nu vom mai putea cesiona actiuni sau parti sociale (noi cei care avem inscrise fapte in cazierul fiscal);

  – nu vom mai putea coopta in firma noi asociati sau actionari.”

  Din legea cazierului fiscal, rezulta ca inactivitatea fiscala se inscrie in cazierul fiscal al reprezentantului legal al societatii inactive si (separat) ca prezentarea cazierului fiscal este obligatorie in anumite situatii. Nu scrie nicaieri ca mentiunea privind inactivitatea fiscala in cazierul fiscal al reprezentantului legal al unei societati inactive l-ar impiedica pe acesta sa detina functiile/pozitiile/calitatea la care va referiti dvs. Legea societatilor comerciale prevede strict anumite infractiuni si contraventii al caror autor nu poate fi fondator, administrator, membru al organelor de control, dar NU SI INACTIVITATEA FISCALA. Drept urmare, va rog sa indicati temeiul legal care v-a condus la aceasta concluzie (spre edificare, poate exista si nu stiu eu de el), astfel incat sa nu mai perpetuam o interpretare eronata care vad ca se extinde in piata.
  Multumesc.

  • admin says:

   Buna seara si va multumesc pentru precizarea facuta. Aveti intr-adevar dreptate si am facut corectiile necesare, pe care dintr-o eroare le-am pus in articol. Nu incercam sa gasim scuze si chiar va multumim pentru ca ne ati sesizat eroarea pe care am facut-o si pe care nu dorim sa o perpetuam. Sa aveti o seara frumoasa.

   • Liviu says:

    Deci? In concluzie, poti sau nu fi administrator la o societate comerciala daca ai fapte inscrise in cazierul fiscal, respectiv inactivitatea fiscala a unei societati la care esti/ai fost administrator?
    In asteptarea raspunsului Dumneavoastra, va multumesc anticipat ptr sprijinul acordat.

    • admin says:

     Buna ziua Domnule Liviu, asa cum spune si Doamna Alina mai sus: “Legea societatilor comerciale prevede strict anumite infractiuni si contraventii al caror autor nu poate fi fondator, administrator, membru al organelor de control, dar nu si inactivitatea fiscala”; deci da, poti fi.

 5. Dragos says:

  Buna ziua. Imi cer scuze, dar se pare ca nu am inteles anumite precizari.
  In cazierul meu fiscal apar urmatoarele mentiuni: ARE fapte inscrise in cazierul fiscal. Fapta savarsita: reprezentant legal al persoanei juridice declarata inactiva fiscal. Baza leagala OG 75 din 2001 art 2, al 3. In aceste conditii pot ocupa functia de membru al consiliului de administratie a unei societati comerciale cu capital integral de stat?
  Va multumesc.

  • admin says:

   Buna ziua, da, puteti ocupa aceasta functie in consiliul de administratie mentionat.
   Doamna Av. Alina , ne-a explicat mai sus: “Din legea cazierului fiscal, rezulta ca inactivitatea fiscala se inscrie in cazierul fiscal al reprezentantului legal al societatii inactive si (separat) ca prezentarea cazierului fiscal este obligatorie in anumite situatii. Nu scrie nicaieri ca mentiunea privind inactivitatea fiscala in cazierul fiscal al reprezentantului legal al unei societati inactive l-ar impiedica pe acesta sa detina functiile. Legea societatilor comerciale prevede strict anumite infractiuni si contraventii al caror autor nu poate fi fondator, administrator, membru al organelor de control, dar nu si inactivitatea fiscala”.

 6. Victor says:

  Buna ziua,
  Ne puteti preciza exact care sunt aceste “strict anumite infractiuni si contraventii” care nu permit detinere de fctii, sau in fine, sa infiinteti un SRL?
  De exemplu, vreu sa-mi fac un SRL si este pt. prima oara, nu am mai avut pana acum nici SRL nici PFA, nimic. Insa Am neachitate cateva amenzi de la politie dar si amenzi de RATB :))). Acestea apar in Cazierul meu fiscal, ca persoana fizica si ma pot impiedica sa infiintezi ca asociat si administrator un SRL? Multumesc frumos,

  • admin says:

   Bun gasit Victor,
   Legea 31/1990 a societatilor comerciale, in art. 6 stipuleaza:
   (1) Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.
   (2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute de art. 143 – 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau pentru cele prevazute de prezenta lege, cu modificarile si completarile ulterioare.
   ART. 73^1
   Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere si ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar daca au fost alese, sunt decazute din drepturi.
   ART. 82
   (1) Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de comert sau intr-unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati.
   (2) Consimtamantul se socoteste dat daca participarea sau operatiunile fiind anterioare actului constitutiv au fost cunoscute de ceilalti asociati si acestia nu au interzis continuarea lor.
   (3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), societatea, in afara de dreptul de a exclude pe asociat, poate sa decida ca acesta a lucrat in contul ei sau sa ceara despagubiri.
   (4) Acest drept se stinge dupa trecerea a 3 luni din ziua cand societatea a avut cunostinta, fara sa fi luat vreo hotarare.

   Sper sa-ti fie de folos raspunsul si iti urez succes.
   Iulian.

   • vasilescu says:

    Sunt in situatia de a fi asociat si administrator al unui SRL care nu a mai depus nici o declaratie si situatie financiara din decembrie 2006. Firma si-a suspendat activitatea in 2006, dar in 2009 a expirat suspendarea activitatii; nu am reactivat societatea si nici nu am prelungit suspendarea activitatii.

    In 11 iunie 2009, ANAF a constatat prin OPANAF nr 1167 din 29.05.2009 inactivitatea firmei, care a fost inregistrata in cazierul fiscal al administratorului.

    As dori sa stiu in ce conditii se va radia fapta din cazierul fiscal al administratorului. In art.7 din OG 75/2001 se precizeaza ca:
    (1)Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii:

    c) nu au mai săvârşit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate aceste fapte”.

    Intrebarea mea este daca acel OPANAF din 29.05.2009 reprezinta actul prin care am fost sanctionat, si, daca da, daca acest lucru inseamna ca din luna iunie 2014 voi avea radiata fapta din cazierul fiscal.

    In acelasi timp, as dori sa stiu daca la expirarea celor 5 ani se vor stinge si eventualele taxe (firma a intrat in 2009, la reactivare, si sub incidenta celebrei taxe forfetare a lui Boc, la care banuiesc ca s-au adaugat in timp si penalitati) si penalitati pe care ar trebui sa le platesc daca as dori sa reactivez sau sa radiez astazi firma (adica cu un an inainde de implinirea celor 5 ani dupa care fapta se sterge sau se prescrie conform OG 75/2001). Adica sunt in pericolul sa trebuiasca sa platesc aceste taxe si penalitati in viitor, sau simpla incapacitate a mea de a fi administrator sau a fi asociat la o alta fira se considere, dpdv legal, o pedeapsa suficienta?

    Multumesc anticipat pt raspuns!

 7. camelia says:

  Buna seara, am cazier fiscal deoarece am o firma inactiva (nedepunere dclaratii). Pot sa sper la functia de director de sucursala intr-o banca?
  Multumesc anticipat!

 8. Doina says:

  Buna ziua,
  astazi ne-a fost refuzata primirea actelor la Judecatorie pentru infiintarea unei asociatii(ONG)deoarece eu sunt administrator al al unei SC inactive ceea ce este specificat in cazierul meu fiscal.În ultimii ani,inclusiv 2017 am depus declaratiile “pe zero”
  Conform celor citite aici pare un abuz,o interpretare gresita a dispozitiilor legale.Am inteles eu gresit ?

Leave a Reply to Miron Ilie Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Contact Form Powered By : XYZScripts.com