Schema de ajutor de MINIMIS

UPDATE 14/08/2013: Ministerul Finantelor Publice a anuntat ca, avand in vedere interesul deosebit manifestat de reprezentantii mediului de afaceri fata de schema de minimis, Ministerul a initiat demersurile pentru suplimentarea bugetului anual alocat schemei astfel incat sa se asigure accesul la finantare cat mai multor operatori economici. In acest sens, deschiderea sesiunii de inregistrare on-line a Cererilor de acord pentru finantare in baza H.G. nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a amanat pana la data de 26.08.2013, la ora 08.30.

Prieteni,

Asa cum spuneam aici, legat de procedura minimis, am revenit cu detalii, pentru ca incepand cu data de 16 August ea va fi activa.

Asadar:

Baza legala:

H.G. nr.274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.305/28.05.2013)
H.G. nr.453/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la H.G. nr.274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.424/12.07.2013) 

ATENTIE!

Domenii de activitate finantate: 

Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor acordate întreprinderilor din toate sectoarelecu excepţia:
a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratatul de constituire a Comunităţii Europene, denumit în continuare Tratat;
c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
d) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în transformarea şi comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Tratat, atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;
e) ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
f) ajutoarelor subordonate folosirii mărfurilor autohtone în locul celor importate;
g) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui;
h) ajutoarelor pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor;
i) ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate.

Conditii eligibilitate

Beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt înregistrate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 şi ale Legii nr. 1/2005, sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, şi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România;
b) desfăşoară activitate economică;
c) nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori) sau, dacă au primit ajutoare de minimis în această perioadă, acestea cumulate nu depăşesc plafonul echivalent în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finanţare;
e) prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării Cererii de acord pentru finanţare, precum şicrearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a:

  • 5 locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro, inclusiv;
  • 7 locuri de muncă, din care cel puţin trei locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro, inclusiv;

Nota: Locurile de muncă create de proiectul de investiţii aprobat spre finanţare reprezintă creşterea numărului de salariaţi angajaţi direct în întreprindere, în perioada cuprinsă între data primirii Acordului pentru finanţare şi data finalizării investiţiei. Întreprinderea face dovada creşterii numărului de salariaţi angajaţi prin Registrul general de evidenţă a salariaţilor întocmit şi transmis la inspectoratul teritorial de muncă, conform Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare.

f) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului consolidat;
g) nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare;
h) nu intră în categoria “întreprinderilor în dificultate” potrivit prevederilor Cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene – Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria nr. C 244 din 1 octombrie 2004;
i) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

Cheltuieli eligibile: 

Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de investiţiile în active corporale referitoare la:

a) realizarea de construcţii noi cu scop industrial sau achiziţia de construcţii cu scop industrial, destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;

Valoarea maximă a cheltuielilor eligibile aferente construcţiilor cu scop industrial care fac obiectul ajutorului de minimis se determină pe baza standardelor de cost aferente acestei categorii de construcţii prevăzute în Ordinul nr. 2748/2545/2010 privind aprobarea standardelor de cost aferente categoriilor de construcţii care fac obiectul finanţării în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1680/2008. În cazul în care valoarea construcţiei prezentată în proiectul de investiţii depăşeşte valoarea calculată conform standardelor de cost, diferenţa este considerată cheltuială neeligibilă.

                Standardul de cost pentru constructii productive/industriale este:

Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:
– Cap. 1. – Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
– Cap. 2. – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
– Cap. 3. – Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
– Cap. 4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcapitolele 4.2- 4.6;
– Cap. 5. – Alte cheltuieli;
– Cap. 6. – Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar.

b) echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
c) aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;
d) mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii;
e) echipamente IT.

                Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, activele corporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în scopul  desfăşurării activităţii ce face obiectul finanţării;
  • să fie considerate active amortizabile, conform prevederilor legale în vigoare, pentru care nu se aplică amortizarea accelerată;
  • să fie achiziţionate în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, utilizării eficiente a fondurilor şi asumării răspunderii;
  • să nu fie achiziţionate în sistem de leasing;
  • să fie incluse în categoria activelor proprii şi să rămână în patrimoniul întreprinderii pentru minimum 3 ani de la data finalizării investiţiei.

Toate cheltuielile eligibile aferente investiţiei vor fi considerate fără TVA.
-Activele corporale trebuie să fie noi, cu excepţia achiziţiei de construcţii cu scop industrial destinate desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare.
- În cazul achiziţionării de construcţii cu scop industrial, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis are obligaţia să prezinte un raport de evaluare întocmit de un expert evaluator A.N.E.V.A.R. Valoarea cheltuielilor eligibile în cazul achiziţionării de construcţii cu scop industrial nu poate depăşi valoarea prevăzută în grilele notariale valabile la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
-Achiziţionarea de construcţii cu scop industrial este eligibilă în cazul în care întreprinderea solicitantă de ajutor de minimis face dovada achiziţionării de la un terţ în condiţii de piaţă, fără ca achizitorul să fie în măsură să îşi exercite controlul asupra vânzătorului sau viceversa şi a faptului că activul achiziţionat şi terenul aferent sunt libere de sarcini.

Ghidul complet poate fi descarcat de AICI.

Daca doresti asistenta pentru acest program te rog sa ne dai de stire, folosind formularul de contact de mai jos, sau datele din pagina de contact.

 

Succes tuturor!

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Contact Form Powered By : XYZScripts.com