Procedura de autorizare pentru traducatori si interpreti

 

1.  Actele necesare pentru autorizarea  interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de  Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penala, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de  executori judecătoreşti,  în condiţiile Legii 178/1997 cu modificările şi completările ulterioare şi de Regulamentul de aplicare a Legii aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr.1054/2005. 

Cerere semnată şi datată de către solicitant , se adresează ministrului justiţiei şi va avea următorul conţinut: numele şi prenumele,  domiciliul complet,  numărul de  telefon, menţiunea că este cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European precum şi limba/limbile pentru care solicită să fie autorizat ca traducător şi interpret.

Cererea va fi însoţită de următoarele acte şi taxe :

I.a.- copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalentă din care să rezulte specializarea în limba sau limbile străine pentru care solicită autorizarea ;

sau

I.b.- copia legalizată a diplomei de licenţă care atestă că  a absolvit un institut de învăţământ superior în limba străină pentru care solicită autorizarea;

sau

I.c.- copia legalizată  a diplomei de bacalaureat ori echivalentă din care rezultă că a absolvit un liceu cu predare în limba străină sau în limba minorităţilor naţionale pentru care solicită autorizarea;

sau

I.d.- copia legalizată a atestatului  de traducător (intreaga procedura aici) eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor în specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină în limba română;

II. certificat de cazier judiciar  ( valabil 6 luni de la primire şi numai în scopul pentru care a fost eliberat, potrivit art.21 alin.(2) din Legea 290/2004 modificată) ;

III.copie xerox a buletinului de identitate/cărţii de identitate/ paşaportului.

IV.copia xerox a carnetului de identitate/legitimaţiei provizorii (pentru cetăţeanul străin stabilit în România);

V.copia xerox a certificatului de naştere/traducerii legalizate a acestuia în limba română.

VI. copia xerox a certificatului de căsătorie/traducerii legalizate a acestuia în limba română, dacă este cazul;

VII. recomandare privind buna reputaţie profesională şi socială eliberată de o instituţie cu care a colaborat sau de un cadru universitar;

VIII. declaraţie , pe proprie răspundere, din care rezultă că are capacitate deplină de exerciţiu, semnată şi datată;

Model declaraţie: 

Subsemnatul (a) _____________________ domiciliat în _____________  str.______________ nr._____ bl._____, sc.____ ap._____ jud./sector ___posesor/posesoare a BI/CI/paşaport/carnet de identitate/legitimaţie provizorie seria_____ nr.___________ , eliberat de _____________valabil până la data de ________________ declar pe propria răspundere că nu mi-a fost restrânsă, în condiţiile legii, capacitatea de exerciţiu;

IX. adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical;

X .o chitanţă  reprezentând taxa judiciară de timbru în valoare de 19 lei (RON) pentru  fiecare limbă,  pentru care se solicită autorizarea ca interpret şi traducător, în temeiul art. 3 lit. x din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Taxa se achită în contul taxelor judiciare de timbru la Direcţia de impozite şi taxe locale de la domiciliul solicitantului;

XI. câte un timbru judiciar în valoare de 0,15 lei pentru  fiecare limbă,  pentru care se solicită autorizarea ca interpret şi traducător (RON).

Actele de studii prevăzute la pct.I, lit. a, b, c  emise de autorităţile competente din străinătate vor fi echivalate sau recunoscute de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a diplomelor obţinute în străinătate.

             Cetăţenii statelor membre ale  Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, autorizaţi sau atestaţi ca traducător şi interpret în ştiinţe juridice de autorităţile competente din statul membru de origine sau provenienţă stabiliţi în România sau care prestează temporar pe teritoriul României activitatea de traducător şi interpret, în condiţiile Legii 178/1997 cu modificările şi completările ulterioare, vor fi luaţi în evidenţă, la cerere,  de Ministerul Justiţiei   şi, după caz, de tribunalul în circumscripţia căruia îşi au domiciliul sau reşedinţa.

2. Persoanele autorizate de Ministerul Justiţiei ca traducător şi interpret, în temeiul Legii 178/1997 cu modificările şi completările ulterioare, care îşi schimbă numele prin căsătorie, divorţ sau pe cale administrativă, vor depune, în acest scop următoarele acte :

-       cerere adresată ministrului justiţiei, semnată şi datată, prin care  solicita schimbarea numelui la care se va  anexa :

-         autorizaţia de traducător şi interpret în original ;

-         copia xerox de pe BI/CI/paşaport, cu noul nume ;

-         copia xerox de pe actul doveditor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ sau decizie administrativă).

3. Persoanele autorizate de Ministerul Justiţiei ca traducător şi interpret, în temeiul Legii 178/1997 cu modificările şi completările ulterioare, care  solicită autorizarea pentru o nouă limbă, vor depune cererea împreună cu toate actele necesare autorizării precum şi autorizaţia eliberată anterior.

4. În vederea eliberării unui duplicat , pe lângă cererea formulată în acest sens (semnată şi datată), solicitantul va depune următoarele acte:

a)     în cazul autorizaţiei deteriorate sau pierdute :

- dovada achitării anunţului de declarare a nulităţii autorizaţiei într-un cotidian de largă circulaţie ;

b)     în cazul autorizaţiei furate :

- dovada achitării anunţului de declarare a nulităţii autorizaţiei într-un cotidian de largă circulaţie;

- copia certificată pentru conformitate de pe reclamaţia făcută la poliţie.

Cererile prevăzute la pct. 1, 2, 3, 4, împreună cu actele doveditoare se depun la Registratura Ministerului Justiţiei din str. Apolodor nr.17 sector 5 Bucureşti, în timpul programului cu publicul, luni-vineri,  între orele 10-15,30  sau prin poştă.

Relatii suplimentare la telefon 021 – 314 44 00, Număr nou 037 204 1999

www.just.ro

Please like & share:

21 Responses so far.

 1. Camelia says:

  Eşti sigur că trebuie recomandare de la un cadru universitar?
  Vezi, blogul acesta e foarte util…mie chiar îmi folosesc aceste informaţii.
  Doar nelămurirea asta o am; dar bănuiesc că aşa este, din moment ce totul provine de la o sursă avizată.

 2. iulian serban says:

  Da Cami, pentru autorizatia de traducator, interpret prin Ministerul Justitiei, trebuie si recomandara aia, in schimb pentru atestatul de traducator (http://www.tradcom.ro/obtinere_atestat_traducator_MCC.php) nu e necesara.

  • Adina says:

   am o intrebare … e suta la suta nevoie de recomandare din moment ce eu nu am experienta in cadru universitar? am licenta si diploma de bac …dar nam lucrat in invatamant…asa nu pot fii traducator..o sa imi fie respins dosaru?

 3. Camelia says:

  Am înţeles, mulţumesc! Atestatul mă interesa, din cauza asta nu înţelegeam de ce mi-ar trebui recomandare.

 4. iulian serban says:

  Cu placere Cami, oricand.

 5. claudia oloumi says:

  pot obtine atestatul de traducator daca nu sunt cetatean roman dar ampermis de sedere in Romania?

 6. iulian serban says:

  @Claudia,
  Din modelul de cerere de pe site-ul Ministerului Justitiei (http://www.just.ro/Portals/0/Informatii%20utile/FP-19-02-ver%201_15012010.doc) in care se specifica:

  “Subsemnatul (a) _____________________cetăţean român/cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene _____________________sau al Spaţiului Economic European, domiciliat(ă) în ____________ str.______________ nr._____ bl._____, sc.____ ap._____ jud./sector ___ posesor/posesoare a BI/CI/paşaport/certificat de înregistrare/carte de rezidenţă permanentă seria_____ nr.___________ , eliberat de _________________ valabil până la data de ________________ telefon _____________ solicit autorizarea ca traducător şi interpret pentru limba(ile)_______________________________________________________” si apoi din lista anexelor necesare: …copia xerox a certificatului de înregistrare/carte de rezidenţă permanentă (pentru cetăţeanul străin stabilit în România); eu inteleg ca, daca ai carte de rezidenta permanenta, poti solicita atestatul.
  Pentru detalii as contacta si
  MINISTERUL JUSTITIEI
  Bucureşti, Str. Apolodor, Nr.17, sector 5.
  Web: http://www.just.ro
  Serviciul pentru Relaţii cu Publicul
  Şef serviciu: Cătălina Stănescu
  Număr de telefon secretariat 037 204 1046
  E-mail: relatiipublice@just.ro

  O zi buna!

 7. babyjo1 says:

  salut…aveti un model de cum trebuie sa arate acea recomandare?
  si care e diferenta intre autorizatia de traducator, interpret prin Ministerul Justitiei, si atestatul de traducator?

 8. iulian serban says:

  Buna,
  Din pacate nu am model de recomandare, dar am gasit pe acest site, un model care poate fi adaptat, cred :)

  “Subsemnata, conf. univ. dr. …, cunosc pe … (numele tău) de la data de…, când s-a angajat prin cconcurs în catedra noastră. Este un cadru didactic serios, care îşi îndeplineşte exemplar toate atribuţiunile de serviciu. Participă la toate activităţile didactice şi de cercetare ştiinţifică ale instituţiei noastre. Participă la elaborarea programelor analitice şi a altor materiale didactice necesare procesului de învăţământ şi efectuează cu succes traduceri şi interpretariat pentru instituţia noastră ori de câte ori este nevoie. Nu are abateri disciplinare la locul de muncă, iar în general activitatea este spre deplina satisfacţie a şefilor şi colegilor. Având în vedere cele sus-menţionate, recomandăm acordarea dreptului de a efectua traduceri autorizate.”

  Diferente intre ele exista, principala fiind cea a posibilitatii de a lucra cu : Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, organele de urmărire penala, instanţele judecătoreşti, birourile notarilor publici, avocaţi şi de executori judecătoreşti , daca sunteti autorizat de Ministerul Justitiei.
  O alta diferenta fiind cea a recomandarii de care am scris mai sus, ea nefiind ceruta la atestatul de traducator , cu procedura AICI, dar care nu poate lucra cu institutiile mentionate anterior.
  Succes in toate,
  Iulian

 9. Lavinia B says:

  Buna,
  Stiti cumva daca, o data depus dosarul la Ministerul Justitiei (cu cateva acte lipsa), cu taxele platite si totul facut cat de cat bine, pentru completarea dosarului ar trebui sa mai platesc o data taxele pentru obtinerea autorizatiei de traducator (taxa la trezorerie pt fiecare limba pentru care cer autorizatia) ? Sau se poate ca ei sa imi fi conservat dosarul precedent? …
  Va multumesc!

 10. iulian serban says:

  Buna, taxele platite conform pct.

  X .o chitanţă reprezentând taxa judiciară de timbru în valoare de 19 lei (RON) pentru fiecare limbă, pentru care se solicită autorizarea ca interpret şi traducător, în temeiul art. 3 lit. x din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Taxa se achită în contul taxelor judiciare de timbru la Direcţia de impozite şi taxe locale de la domiciliul solicitantului;

  in teorie , o data platite sunt valabile…dar sunati-i si intrebati sa nu aveti surprize neplacute.

  Toate bune,
  Iulian

 11. Lavinia B says:

  Multumesc frumos pentru raspuns!
  Sincer, ma gandeam deja sa ii contactez, desi as fi preferat sa le trimit un mail, insa… nu am niciun contact de la ei, iar nr de tf de pe site-ul Ministerului Justitiei pare a fi inutil, caci nu reusesc sa vorbesc cu nimeni.
  Oricum, va multumesc din nou!

 12. Felicitari pentru articol! multumim mult pentru sfaturile atat de utile. Un blog excelent, foarte multe informatii utile , sigur o sa mai revim pe acest blog Mobilier Scolar

 13. oana maria says:

  Buna ziua! Sunt absolventa a Facultatii de Litere, specializarea romana-engleza. Actual profesez in invatamant. Trebuie sa sustin examen la MJ pentru a fi traducator sau sunt suficiente actele?

  • Radu Fifea says:

   In cazul dumneavoastra nu este cazul sa sustineti examen ci pur si simplu sa depuneti dosarul cu actele cerute la MJ

 14. Ciupagea Liliana says:

  Sunt profesor gradul I, specialitatea limba si literatura romana-limba si literatura franceza, v-as ruga sa-mi spuneti daca vreau sa devin traducator autorizat de limba franceza comletez si trimit doar dosarul cu actele sau trebuie sa sustin vreun examen la MJ? Va multumesc anticipat

 15. ioana codru says:

  Master in traductologie terminologie este acceptat pentru obtinerea fara examen a atestatului de traducator? Am studiat alt domeniu decat litere, dar in prezent sunt pe cale sa finalizez master in disciplina de mai sus. Multumesc!

 16. Cristina Radut says:

  Buna ziua.
  Multumesc frumos pentru ajutorul si disponibilitatea dvs.

  In cazul in care lucrez in UK, as putea sa trimit acest dosar prin posta (DHL, probabil) sau trebuie sa ma prezint personal?
  Am terminat Facultatea de Limbi straine (Engleza-franceza) in 1998, dar abia acum am decis sa devin traducator autorizat si am nevoie de autorizatia de la Ministerul Justitiei.
  Recomandarea poate fi data doar de un cadru didactic de aici din Uk, sau poate fi data de un avocat englez, de exemplu, sau alta persoana cu functie de autoritate?
  Multumesc anticipat pentru raspuns.

 17. Anca says:

  Hello! Ma puteti ajuta si pe mine cu o informație va rog?? Am terminat Fac de litere, specializarea Romana -Engleza, de ce acte am nevoie pt a putea lua autorizatia de traduceri,anul trecut am facut dosarul si am platit undeva la 36 lei apoi am fost informata ca de fapt cost 400 lei si am renuntat,plus ca am inteles ca a fost o lege pe 2015 cum ca in termen de 60 zile dupa obtinerea autorizatiei trebuie sa ma inregistrez la tribunal si sa.mi fac PFA . Ce legi mai sunt pe 2016? am obosit căutând si nu gasesc ceva concret.Va multumesc!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Contact Form Powered By : XYZScripts.com