Facilitati pentru studentii ce pornesc o afacere

Pentru ca am vazut mult interes in acest domeniu , redau integral textul Hotararii de Guvern nr.166 din 13 februarie 2003 privind acordarea unor facilităţi fiscale studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere proprie.

Mare atentie si la articolul 4.

Textul actului publicat în M.Of. nr. 114/24 feb. 2003

În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă acordarea următoarelor scutiri de la plata taxelor şi tarifelor în scopul sprijinirii studenţilor care vor să înfiinţeze o afacere proprie:

a) taxele şi tarifele pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, tarifele pentru operaţiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comerţului, precum şi tarifele pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile registrului comerţului la înregistrarea constituirii comercianţilor;

b) taxele şi tarifele pentru autorizarea funcţionării comercianţilor, solicitate la constituire;

c) taxele şi tarifele pentru obţinerea de la administraţia publică locală a autorizaţiei de desfăşurare a unor activităţi economice în mod independent;

d) taxele pentru publicarea, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a încheierii de înmatriculare pronunţate de judecătorul-delegat la Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal;

e) taxele de timbru pentru activitatea notarială, aferente actelor în cazul cărora este prevăzută obligativitatea încheierii acestora în formă autentică:

– când printre bunurile subscrise ca aport în natură la capitalul social se află un teren;

– când forma juridică a societăţii comerciale implică răspunderea nelimitată a asociaţilor sau a unora dintre ei pentru obligaţiile sociale;

– când societatea comercială se constituie prin subscripţie publică.

Art. 2. – (1) Pentru a beneficia de scutirile de la plata taxelor şi tarifelor prevăzute la art. 1, studentul care înfiinţează o societate comercială trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) urmează cursurile unei forme de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată la o instituţie de învăţământ superior acreditată;

b) este cel puţin în anul II de studiu şi a promovat toate obligaţiile prevăzute de senatul universităţii;

c) nu a depăşit vârsta de 30 de ani.

(2) Cererea de înregistrare şi autorizare a funcţionării comerciantului va cuprinde, în mod obligatoriu, şi actul doveditor emis de instituţia de învăţământ superior acreditată, din care să rezulte că studentul fondator îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1).

Art. 3. – (1) Studenţii pot constitui o societate comercială în condiţiile legii şi ale prezentei hotărâri, individual sau împreună cu alţi studenţi care îndeplinesc cerinţele prevăzute de art. 2.

(2) Facilităţile prevăzute de prezenta hotărâre se acordă o singură dată, pentru constituirea unei singure firme.

Art. 4. – (1) În cazul în care, în perioada de până la 3 ani de la înmatriculare, intervine cesionarea sau înstrăinarea parţială ori totală, prin orice modalitate, a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute la societăţile comerciale constituite în condiţiile prezentei hotărâri, societatea comercială are obligaţia restituirii integrale a sumelor reprezentând taxe şi tarife, prevăzute la art. 1, pentru care s-a acordat scutire de plată.

(2) Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal este obligat ca la primirea cererii de înregistrare a menţiunii de cesiune să solicite dovada privind plata sumelor pentru care s-a acordat scutire, la nivelul taxelor şi tarifelor în vigoare la data efectuării plăţii.

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Contact Form Powered By : XYZScripts.com