Cum sa devii instructor auto

 

Pentru a deveni instructor auto trebuie sa parcurgi 3 pasi:

1. Atestarea ca instructor auto

2. Autorizarea ca instructor auto

3. Desfasurarea activitatii practice

Actele care reglementeaza atestarea, autorizarea si activitatea instructorilor auto sunt urmatoarele: Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică si a profesorilor de legislatie rutieră, a Normelor privind autorizarea scolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de scolarizare si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a cursurilor de pregătire teoretică si practică în vederea obtinerii permisului de conducere, precum si Anexele nr. 1—5 la Ordinul mentionat mai sus, publicate in Monitorul Oficial nr. 684 si 684 bis din 12.10.2009.

 1. Metodologia privind atestarea instructorilor de pregătire practică si a profesorilor de legislatie rutieră

Capitolul I

1.1. Dispozitii generale

Art. 1. (1) Instructorii de pregătire practică si profesorii de legislatie rutieră pot desfăsura activitate de pregătire a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere numai dacă sunt atestati în acest sens de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin Autoritatea Rutieră Română – A.R.R conform prevederilor prezentei metodologii.
(2) Instructorii de pregătire practică, denumiti în continuare instructori auto, pot fi angajati ai unei scoli de conducători auto sau pot fi autorizati conform prevederilor metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică.
Art. 2. Pentru obtinerea atestatelor de instructor auto si/sau profesor de legislatie rutieră solicitantii trebuie să îndeplinească conditiile necesare în vederea desfăsurării acestei activităti, să urmeze un curs de pregătire profesională într-un centru de pregătire si perfectionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si să promoveze examenul sustinut în conditiile stabilite de prezenta metodologie.
Art. 3. (1) Obtinerea atestatului de instructor auto se realizează initial pentru una sau mai multe din categoriile A, B si BE, urmând ca după o perioadă de cel putin 2 ani de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obtine si atestarea pentru celelalte categorii.
(2) Activitatea efectivă ca instructor auto prevăzută la alin. (1) constă în scolarizarea unui număr minim de 100 cursanti care doresc obtinerea permisului de conducere auto în perioada de cel putin 2 ani.
Capitolul II

1.2. Conditii pentru obtinerea atestatului de instructor auto si profesor de legislatie rutieră

Art. 4. Conditiile de studii pentru înscrierea la cursul în vederea obtinerii atestatului de instructor auto sunt îndeplinite dacă solicitantii sunt absolventi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau sunt absolventi ai scolilor de maistri în specialitatea auto.
Art. 5. (1) Persoana care solicită eliberarea atestatului de instructor auto trebuie ca, pe lângă conditiile de studii, să îndeplinească cumulativ si următoarele conditii:
a) să aibă vârsta de cel putin 25 de ani;
b) să detină permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestarea de cel putin 5 ani;
c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni sau mai mult de două ori de la data obtinerii permisului de conducere pentru consum de alcool;
d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;
e) să fie aptă din punct de vedere medical si psihologic pentru desfăsurarea activitătii respective;
f) să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea linistii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influentă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
g) să fi urmat un curs de pregătire sau perfectionare profesională, într-un centru de pregătire si perfectionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, organizat în conditiile prevăzute de metodologia în vigoare.
(2) În cazul în care atestatul unui instructor auto a fost anulat, acesta poate solicita obtinerea unui nou atestat de instructor auto în conditiile prevăzute de prezenta metodologie, după o perioadă de cel putin un an de la data anulării.
Art. 6. Conditiile de studii necesare înscrierii la cursul organizat în vederea obtinerii atestatului de profesor de legislatie rutieră sunt îndeplinite dacă solicitantii sunt absolventi ai unei institutii acreditate de învătământ superior de lungă durată în specialitătile stiinte juridice sau tehnice.
Art. 7. (1) Persoana care solicită eliberarea atestatului de profesor de legislatie rutieră trebuie ca, pe lângă conditiile de studii, să îndeplinească cumulativ si următoarele conditii:
a) să aibă vârsta de cel putin 25 de ani;
b) să detină permis de conducere valabil cel putin pentru categoria B cu o vechime de cel putin 5 ani;
c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni sau mai mult de două ori de la data obtinerii permisului de conducere pentru consum de alcool;
d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;
e) să fie aptă din punct de vedere medical si psihologic pentru desfăsurarea activitătii respective;
f) să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea linistii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influentă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
g) să fi urmat un curs de pregătire sau perfectionare profesională, într-un centru de pregătire si perfectionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, organizat în conditiile prevăzute de metodologia în vigoare;
(2) În cazul în care atestatul unui profesor de legislatie rutieră a fost anulat conform prevederilor Metodologiei de organizare si desfăsurare a cursurilor de pregătire teoretică si practică în vederea obtinerii permisului de conducere, acesta poate solicita obtinerea unui nou atestat de profesor de legislatie rutieră în conditiile prevăzute de prezenta metodologie, după o perioadă de cel putin un an de la data anulării.
Capitolul III

1.3. Pregătirea si perfectionarea profesională

Art. 8. (1) Actele necesare pentru înscrierea la cursuri în vederea obtinerii atestatului de profesor de legislatie rutieră si/sau de instructor auto se depun la centrul de pregătire si perfectionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, acestea fiind următoarele:
a) cererea, în original, din care să rezulte numele si prenumele persoanei, tipul atestatului solicitat, categoriile de autovehicule pentru care se solicită atestarea;
b) actul de identitate, în copie;
c) permisul de conducere, în copie;
d) actul de studii, în copie legalizată;
e) cazier auto, în original, din care să rezulte că solicitantul îndeplineste conditiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) si d) sau conditiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) si d), având valabilitate de 30 de zile sau declaratie notarială pe proprie răspundere, în cazul cetătenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, din care sa reiasă ca nu a avut permisul anulat sau suspendat pentru motivele prevăzute la art. 5 sau art. 7 ;
f) aviz medical si psihologic, în original, cu mentiunea “apt” pentru profesor de legislatie rutiera si/sau instructor auto in termenul de valabilitate;
g) certificatul de cazier judiciar, în original, din care sa rezulte ca solicitantul îndeplineste conditiile prevăzute la art. 5, alin. (1) lit. f) sau conditiile prevăzute la art. 7, alin. (1) lit. f).
h) dacă este cazul, adeverinta în original eliberată de către scoala/scolile de conducători auto în cadrul căreia/cărora instructorul auto a activat, din care să rezulte îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) precum si atestatul de instructor auto, valabil pentru categoriile prevăzute la art. 3, alin. (1).
(2) Actele necesare pentru înscrierea la cursuri în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislatie rutieră si/sau de instructor auto sunt cele prevăzute la alin. (1), cu exceptia lit. d).
(3) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) si vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin mentiunea „conform cu originalul”, înscrierea numelui si prenumelui si semnare de către persoana care primeste actele în cadrul respectivului centru de pregătire si perfectionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere, după confruntarea acestora cu originalul.
Art. 9. (1). Pregătirea si perfectionarea profesională necesare pentru obtinerea/reînnoirea atestatului de instructor auto sau de profesor de legislatie rutieră se face în cadrul unor centre de pregătire si perfectionare profesională autorizate în conditiile legii de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.
(2). Programele de pregătire si perfectionare profesională aferente cursurilor prevăzute la art. 2, sunt elaborate de centrele de pregătire si perfectionare profesională si vor fi avizate de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii prin Directia Transport Rutier.
Art. 10. (1) Cursul de pregătire profesională în vederea obtinerii atestatului de instructor auto cuprinde pregătirea teoretică si practică, având o durată de 120 de ore.
(2) Durata pregătirii teoretice va fi de 90 de ore, iar durata pregătirii practice va fi de 30 de ore.
(3) Durata zilnică a pregătirii teoretice si/sau practice nu trebuie să depăsească 6 ore.
Art. 11. Cursul de pregătire profesională în vederea obtinerii unei categorii suplimentare aferente atestatului de instructor auto va avea o durata de 30 de ore, din care durata pregătirii teoretice va fi de 20 de ore, iar durata pregătirii practice va fi de 10 ore.
Art. 12. (1) Cursul de pregătire profesională în vederea obtinerii atestatului de profesor de legislatie rutieră va avea o durată de 90 de ore.
(2) Durata zilnică a pregătirii profesionale nu trebuie să depăsească 6 ore.
Art. 13. (1) Reînnoirea atestatului de instructor auto sau profesor de legislatie rutieră se face numai în conditiile absolvirii unui curs de perfectionare profesională.
(2) Cursul de perfectionare profesională în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto va avea o durată de 30 de ore.
(3) Cursul de perfectionare profesională în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislatie rutieră va avea o durată de 30 de ore.
(4) Pentru urmarea cursurilor de perfectionare profesională în vederea reînnoirii atestatului, titularul trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la art. 5 sau, după caz art. 7, cu exceptia conditiei de studii care trebuie să îndeplinească dispozitiile legale aplicabile la data obtinerii primului atestat de către titular.
(5) Pentru urmarea cursurilor de perfectionare profesională în vederea reînnoirii atestatului, titularul trebuie să depună actele prevăzute la art. 8, la care se adaugă atestatul de instructor auto si/sau de profesor de legislatie rutieră detinut anterior, în copie certificată de către solicitant pentru conformitate cu originalul.
Art. 14. (1) Pot participa la examenele în vederea obtinerii/reînnoirii atestatului de instructor auto si profesor de legislatie rutieră doar cei care au urmat integral si continuu orele aferente fiecărui tip de atestat amintit, prezenta la cursuri făcându-se pe cataloage.
(2) Numărul maxim de cursanti care pot efectua pregătirea/perfectionarea în vederea obtinerii/reînnoirii atestatului de instructor auto si profesor de legislatie rutieră în cadrul centrelor de pregătire si perfectionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere, autorizate de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, intr-o serie, nu poate fi mai mare de 20.

Capitolul IV

1.4. Examinarea în vederea obtinerii/reînnoirii atestatului de instructor auto si a atestatului de profesor de legislatie rutieră

Art. 15. (1) Examenul în vederea atestării profesionale a instructorilor auto si a profesorilor de legislatie rutieră poate fi sustinut numai de persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la capitolul II.
(2) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va stabili data si locul sustinerii examenelor de atestare profesională.
Art. 16. (1) Comisia de examinare va fi compusa din 3 membri, dintre care un reprezentant al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în calitate de reprezentant al autoritătii de stat în domeniu si 2 reprezentanti ai Autoritătii Rutiere Române – A.R.R.
(2) Optional, cu rol de observator, la examinarea în vederea obtinerii atestatului de instructor auto, poate participa si un reprezentant al centrului de pregătire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere.
Art. 17. La examenul în vederea obtinerii atestatului de instructor auto sau profesor de legislatie rutieră candidatul se va prezenta cu actul de identitate însotit de permisul de conducere, ambele în original.
Art. 18. (1) Examenul pentru obtinerea atestatului de instructor auto constă în următoarele probe:
a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoasterii regulilor de circulatie pe drumurile publice si cunoasterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă poate fi sustinuta si in sistem informatic;
b) proba practică în trafic, având o durată de 30 minute, destinată evaluării cunostintelor, competentelor si capacitătilor pedagogice necesare desfăsurării procesului de pregătire practică;
modalitatea de evaluare a probei practice, precum si obiectivele care stau la baza evaluării acestei probe pentru fiecare categorie solicitată se stabilesc de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
(2) Examenul pentru obtinerea atestatului de profesor de legislatie rutieră constă în următoarele probe:
a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoasterii regulilor de circulatie pe drumurile publice si cunoasterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă poate fi sustinuta si in sistem informatic;
b) probă orală pentru evaluarea capacitătilor psihopedagogice, care constă în prezentarea unei teme din domeniul legislatiei rutiere si conducerii preventive, a cărei durata este de minim 15 minute.
(3) Procedura de examinare, modalitatea de evaluare a probelor teoretice, practice si orale, precum si obiectivele care stau la baza acestor evaluări pentru fiecare categorie solicitată se stabilesc de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
(4) Pentru sustinerea examenului prevăzut la art. 18 si art. 20, respectiv art. 23 si art. 24, centrul de pregătire si perfectionare profesională va achita, pentru toti candidatii prezentati la examenul respectiv, contravaloarea tarifului de examinare/reînnoire/reexaminare prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta Metodologie, în contul Autoritătii Rutiere Române – A.R.R. Sumele rezultate din achitarea tarifului se fac venit la bugetul Autoritătii Rutiere Române – A.R.R.
Art. 19. (1) Pentru promovarea examenului prevăzut la art. 18 alin. (1), candidatul trebuie să răspundă corect la cel putin 48 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba practică să obtină calificativul admis.
(2) Pentru promovarea examenului prevăzut la art. 18 alin. (2), candidatul trebuie să răspundă corect la cel putin 54 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba orală să obtină calificativul admis.
(3) Întrebările care alcătuiesc testul tip grilă prevăzut la art. 18 alin. (1) si (2), vor avea fiecare 4 variante posibile de răspuns.
Art. 20. (1) Examenul în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto sau profesor de legislatie rutieră se poate sustine numai de către persoanele care au absolvit în prealabil un curs de perfectionare profesională si constă în sustinerea probelor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) sau, după caz, art. 18 alin. (2) lit. a).
(2) Conditiile pentru promovarea examenului de reînnoire a atestatului sunt cele prevăzute la art. 19 alin. (1) în cazul instructorilor auto respectiv art. 19 alin. (2) în cazul profesorilor de legislatie rutieră.
(3) Examenul prevăzut la alin. (1) se sustine în fata comisiei prevăzute la art. 16, la data stabilită de aceasta.
Art. 21. La încheierea examenului prevăzut la art. 18 sau art. 20, se va întocmi situatia rezultatelor obtinute de către participantii la examen, aceasta fiind semnată de către toti membrii comisiei de examinare.
Capitolul V

1.5. Eliberarea atestatului

Art. 22. Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va elibera atestatul de instructor auto sau atestatul de profesor de legislatie rutieră, după caz, persoanelor care au promovat examenul prevăzut la art. 18 sau art. 20, în termen de maxim 15 zile de la data promovării examenului aferent fiecărui tip de atestat.
Art. 23. (1) Persoanele declarate respinse la examenul în vederea obtinerii atestatului de instructor auto sau profesor de legislatie rutieră, au dreptul la două reexaminări în termen de un an de la data sustinerii examenului initial.
(2) Persoanele declarate respinse la cele două reexaminări prevăzute la alin.(1), pot sustine un nou examen, numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională.
Art. 24. (1) Persoanele declarate respinse la examenul în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislatie rutieră sau instructor auto, au dreptul la două reexaminări în termen de un an de la data sustinerii examenului initial.
(2) Persoanele declarate respinse la cele două reexaminări prevăzute la alin.(1), pot sustine un nou examen pentru reînnoirea atestatului numai după absolvirea unui nou curs de perfectionare profesională.
Art. 25. (1) Perioada de valabilitate a atestatului de instructor auto sau de profesor de legislatie rutieră este de 5 ani de la data eliberării.
(2) În cazul reînnoirii atestatului de instructor auto/profesor de legislatie rutieră, Autoritatea Rutieră Română eliberează un nou atestat, cu valabilitatea de 5 ani de la data eliberării.
(3) Matca fiecărui atestat împreună cu situatia întocmită continând rezultatele obtinute de către participantii la examenul, se păstrează la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. pentru o perioadă de 5 ani.
Art. 26. (1) Atestatele de instructor auto sau de profesor de legislatie rutieră sunt documente prevăzute cu serie si număr.
(2) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va tine evidenta atestatele de instructor auto si a atestatelor de profesor de legislatie rutieră eliberate.
(3) Autoritătile cu atributii legale în circulatia pe drumurile publice, pot solicita Autoritătii Rutiere Române – A.R.R. informatii privind atestatele de instructor auto sau de profesor de legislatie rutieră eliberate.
Art. 27. Modelul atestatului de profesor de legislatie rutieră este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
Art. 28. Modelul atestatului de instructor auto este prezentat în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.

Capitolul VI

1.6 Dispozitii finale

Art. 30. Atestatele de instructor auto si atestatele de profesor de legislatie rutieră valabile la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, îsi mentin valabilitatea până la expirare, reînnoirea acestora făcându-se în conditiile prezentei metodologii.
Art. 31. (1) În vederea reînnoirii atestatului de instructor auto si/sau profesor de legislatie rutieră, titularul acestuia trebuie să urmeze un curs de perfectionare profesională si să promoveze examenul aferent în ultimul an de valabilitate al respectivului atestat.
(2) În cazul în care un instructor auto si/sau profesor de legislatie rutieră nu îndeplineste conditia prevăzută la alin. (1), pentru a putea desfăsura activitatea de pregătire a cursantilor în vederea obtinerii permisului de conducere, trebuie să urmeze un nou curs de pregătire profesională, în conditiile prevăzute la art. 10 respectiv art. 11 si să promoveze examenul prevăzut la art. 18.
Art. 32. Actele aferente persoanelor înscrise la cursurile pentru obtinerea sau reînnoirea atestatului de instructor auto si/sau de profesor de legislatie rutieră, se păstrează la sediul centrului de pregătire si perfectionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere care a organizat cursurile respective, pentru o perioadă de 5 ani.
Art. 33. Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 2. Metodologia privind autorizarea instructorilor de pregătire practică

2.1. Dispozitii generale

Art. 1. Pregătirea practică în vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoriile A, B si BE si subcategorii ale acestora, efectuată în cadrul scolilor de conducători auto autorizate conform prevederilor anexei nr. 2 la ordin, se poate realiza si cu instructori auto, care sunt persoane fizice înregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului, atestate si autorizate de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., denumiti în continuare instructori auto autorizati.
Art. 2. Instructorul auto autorizat poate încheia doar cu o singura scoală de conducători auto autorizată contract de prestări servicii, ce are ca obiect de activitate pregătirea practica a cursantilor în vederea obtinerii permisului de conducere auto.
Art. 3. Pregătirea practică pe care un cursant o face în vederea obtinerii permisului de conducere auto nu poate fi începută decât după ce acesta a efectuat si absolvit in prealabil pregătirea teoretică în aceeasi scoală de conducători auto autorizată.
CAPITOLUL II

2.2. Conditii de autorizare a instructorilor auto

Art. 4. Autorizarea instructorului auto se face de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:
a) detine permis de conducere valabil pentru categoria/subcategoria pentru care solicită autorizarea si atestat de pregătire profesională de instructor auto pentru categoria/subcategoria pentru care solicită autorizarea;
b) detine certificat de înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, ca persoană fizică autorizată;
c) detine Certificat de înregistrare fiscală eliberat de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Natională de Administrare Fiscală;
d) nu a fost condamnat pentru infractiuni care îl fac incompatibil cu calitatea de instructor auto prevăzute de legislatia în vigoare;
e) este apt medical si psihologic pentru efectuarea activitătii de instructor auto;
f) detine, în proprietate sau cu contract de leasing, minim un vehicul pentru fiecare categorie/subcategorie pentru care solicită autorizarea, ce trebuie să îndeplinească prevederile art. 5;
g) a activat ca angajat cu normă întreagă ca instructor auto în cadrul unei scoli de conducători auto o perioadă de minim 3 ani;
h) nu a avut suspendat, în perioada de 36 luni în care a fost angajat ca instructor auto al unei scoli de conducători auto, permisul de conducere si/sau atestatul de pregătire profesională de instructor auto;
Art. 5. (1) Pregătirea practică a cursantilor în vederea obtinerii permisului de conducere se efectuează de către instructori auto autorizati doar cu vehicule detinute în proprietate sau printr-un contract de leasing.
(2) Vehiculele utilizate la instruirea practică trebuie să îndeplinească conditiile si să aibă dotarea minimă necesară pentru vehiculele corespunzătoare categoriilor A, B si BE si subcategoriilor acestora, prevăzute în anexele nr. 1a) si nr. 1b) la normele privind autorizarea scolilor de conducători auto din anexa nr. 2 la ordin, să fie agreate conform reglementărilor în vigoare, având inspectia tehnică periodică efectuată în conditiile legii, si să fie asigurate pentru daune cauzate tertilor, inclusiv persoanelor care se află în interiorul acestora cu ocazia pregătirii în vederea obtinerii permisului de conducere.
CAPITOLUL III

2.3. Eliberarea autorizatiei pentru instructorii auto

Art. 6. (1) În vederea eliberării autorizatiei pentru instructorul auto, solicitantul depune la agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române – A.R.R. din Municipiul Bucuresti sau din judejul în care urmează să-si desfăsoare activitatea un dosar care trebuie să contină următoarele documente:
a) cererea-tip pentru obtinerea autorizatiei;
b) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului corespunzător activitătii pentru care se solicita autorizarea;
c) certificatul de înregistrare fiscală, emis de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Natională de Administrare Fiscală corespunzător activitătii pentru care se solicita autorizarea;
d) permisul de conducere auto, cazierul judiciar, atestatul de pregătire profesională si avize, medical si psihologic, valabile;
e) lista cuprinzând toate vehiculele utilizate, pe fiecare categorie/subcategorie pentru care solicită autorizarea, împreună cu documentele din care să rezulte că acestea îndeplinesc conditiile prevăzute la art.5;
f) carte de muncă sau adeverintă eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă din care să rezulte faptul că a activat în cadrul unei scoli de conducători auto ca instructor auto o perioadă de minim 3 ani;
g) cazier auto, în original, din care să rezulte că solicitantul îndeplineste conditiile prevăzute la art.4 lit. d), având valabilitate de 30 de zile sau declaratie notarială pe proprie răspundere, în cazul cetătenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, din care sa reiasă ca nu a avut permisul anulat sau suspendat pentru motivele prevăzute la art. 4 lit. d).
(2) Documentele prevăzute la alin. (1), lit. b) – f) se vor prezenta în copie, stampilate si semnate de către solicitantul autorizatiei, fiecare copie având înscris în mod expres: „Subsemnatul …., declar pe propria răspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul în declaratii, că prezentul act este conform cu originalul”.
(3) Agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române – A.R.R. unde solicitantul îsi desfăsoară activitatea analizează, în termen de 15 zile, dosarul depus. În functie de rezultatul analizării respectivului dosar, agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române – A.R.R. eliberează autorizatia instructorului auto numai pentru acele categorii/subcategorii pentru care sunt îndeplinite conditiile prevăzute în prezenta metodologie, ori comunică în scris refuzul motivat, după caz.
Art. 7. (1) Autorizatia instructorului auto se acordă, pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării pentru categoriile/subcategoriile pentru care se efectuează pregătirea. Eliberarea acesteia se face după prezentarea
documentului de plată a tarifului aferent.
(2) Modelul autorizatiei este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
(3) Tarifele pentru eliberarea autorizatiilor instructorilor auto sunt cuprinse în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
(4) Instructorii auto autorizati vor fi înscrisi în Registrul instructorilor auto autorizati, tinut de fiecare agentie teritorială a Autoritătii Rutiere Române – A.R.R care a eliberat respectiva autorizatie, inclusiv pe suport magnetic; lista instructorilor auto autorizati va fi actualizata trimestrial pe site-ul Autoritătii Rutiere Române – A.R.R.
(5) În cazul în care, după eliberarea autorizatiei, instructorul auto autorizat solicită o nouă categorie/subcategorie, acestuia, după acordarea categoriei/subcategoriei, i se va elibera o nouă autorizatie cu aceeasi valabilitate ca cea initială, inclusiv pentru categoria/subcategoria respectivă, după plata tarifului aferent. Acordarea categoriei/subcategoriei solicitate se va face cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.
Art. 8. Pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizatiei se anuntă, de către titularul acesteia, la agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române – A.R.R. care a eliberat-o, în termen de 15 zile. Pierderea sau sustragerea autorizatiei se publică, de către titularul acesteia, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. După publicare, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va elibera o nouă autorizatie, la cererea titularului, cu plata tarifelor aferente.
CAPITOLUL IV

2.4. Obligatiile instructorului auto autorizat

Art. 9. Instructorul auto autorizat are obligatia asigurării si respectării conditiilor necesare efectuării pregătirii practice individuale a fiecărui cursant, si răspunde în fata persoanei desemnate care conduce si organizează activitatea scolii de conducători auto cu privire la respectarea clauzelor contractuale.
Art. 10. Instructorul auto autorizat are obligatia de a informa persoana care conduce si organizează activitatea scolii de conducători auto, asupra conditiilor de efectuare a pregătirii practice.
Art. 11. Pe toată durata efectuării pregătirii practice, instructorul auto autorizat are obligatia să detină la bordul autovehiculului si să prezinte personalului cu atributii de control, la cererea acestuia, documentele solicitate de acesta, respectiv:
a) actul de identitate;
b) permisul de conducere sau dovada înlocuitoare cu drept de circulatie;
c) atestatul de pregătire profesională ca instructor auto;
d) autorizatia de instructor auto;
e) contractul de prestări servicii încheiat de către instructorul auto autorizat cu scoala de conducători auto;
f) caietul cursantului;
g) documentele autovehiculului cu care efectuează pregătirea practică;
h) polita de asigurare de răspundere civilă auto pentru vehiculul cu care se efectuează pregătirea practică si cea pentru daune cauzate tertilor inclusiv persoanelor aflate în interiorul vehiculului;
i) foaia zilnică de parcurs.
Art. 12. În cadrul procesului de pregătire a cursantilor în vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto autorizat are următoarele obligatii:
a) să respecte planul de învătământ prevăzut de legislatia în vigoare;
b) să respecte programa de învătământ prevăzut de legislatia în vigoare;
c) să depună la sediul scolii de conducători auto cu care are contract de prestări servicii copiile după actul de identitate, permisul de conducere, avizul medical si psihologic, atestatul de pregătire profesională de instructor auto si autorizatia de instructor auto, actualizate;
d) să utilizeze în procesul de pregătire practică numai vehicule ale căror documente au fost depuse în dosarul de autorizare sau cele care au fost ulterior adăugate sau schimbate la acel dosar prin înstiintare scrisă a agentiei teritoriale a Autoritătii Rutiere Române – A.R.R pe raza căreia instructorul auto autorizat îsi desfăsoară activitatea;
e) să utilizeze în procesul de pregătire practică numai vehicule detinute în proprietate sau cu contract de leasing;
f) să utilizeze în procesul de pregătire practică numai vehicule agreate în acest sens;
g) să utilizeze în procesul de pregătire practică numai vehicule având inspectie tehnică periodică efectuată conform prevederilor legislatiei în vigoare;
h) să utilizeze în procesul de pregătire practică numai vehicule asigurate pentru daune cauzate tertilor, inclusiv persoanelor care se afla în interiorul acestora;
i) să depună în momentul finalizării pregătirii practice la scoala de conducători auto cu care are încheiat contract de prestări servicii, copii ale foilor zilnice de parcurs aferente vehiculului cu care respectivul cursant a efectuat pregătirea practică;
j) să efectueze pregătirea practică numai în conditiile respectării prevederilor Codului Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, cu modificările si completările ulterioare.
Art. 13. Instructorii auto autorizati au obligatia ca, în decurs de 30 zile de la data obtinerii autorizatiei, să inscriptioneze vehiculele cu care efectuează pregătirea practică, pe părtile laterale, cu autocolante al căror model este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta metodologie, autocolante pe care trebuie să se regăsească numărul autorizatiei si categoriile pentru care este valabilă autorizatia.

CAPITOLUL V

2.5. Suspendarea si anularea autorizatiei instructorului auto

Art. 14. (1) Suspendarea autorizatiei instructorului auto se face de către Autoritatea Rutieră Romană – A.R.R., în următoarele cazuri:
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 684 bis/12.X.2009 a) când instructorul auto autorizat nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 4, care au stat la baza acordării autorizatiei;
b) când se constată că se efectuează pregătirea si pentru alte categorii de vehicule decât cele pentru care este autorizat;
c) când se constată nerespectarea uneia dintre obligatiile prevăzute la art. 9 – 13.
(2) Autorizatia instructorului auto suspendată se poate reacorda, la cererea titularului, astfel:
a) în cazul primei suspendări, după o lună;
b) în cazul celei de-a doua suspendări, după 3 luni.
(3) Restituirea autorizatiei se face, la cerere, după ce titularul face dovada că au fost remediate cauzele care au stat la baza suspendării acesteia.
(4) Lista autorizatiilor instructorilor auto suspendate se afisează pe site-ul Autoritătii Rutiere Române – A.R.R.
Art. 15. Anularea autorizatiei instructorului auto, se face de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. în următoarele cazuri:
a) când se constată că instructorul auto a furnizat documente continând informatii eronate cu ocazia solicitării eliberării autorizatiei;
b) când a fost confirmată, prin semnare pe fisa de scolarizare, finalizarea pregătirii practice a unor cursanti care nu au finalizat respectiva pregătire practică;
c) la a treia suspendare a autorizatiei;
d) când se constată că titularul autorizatiei si-a încetat activitatea sau la cererea acestuia.
Art. 16. Suspendarea sau anularea autorizatiei instructorului auto autorizat operează efectiv după terminarea pregătirii practice a cursantilor cu care acesta efectuează pregătirea practică în momentul comunicării respectivei decizii.
Art. 17. În cazul luării măsurii de anulare a autorizatiei instructorilor auto autorizati, se procedează la radierea pozitiei respective din Registrul instructorilor autorizati.
Art. 18. În cazul în care unui instructor auto autorizat i-a fost anulată autorizatia pentru una din cauzele prevăzute la art.15 lit. a), b) sau c) acesta nu mai poate solicita o nouă autorizatie decât după o perioadă de minim 1 an de la data anulării autorizatiei.

CAPITOLUL VI

2.6. Controlul instructorilor auto autorizati

Art. 19. Efectuarea controlului respectării reglementărilor specifice privind activitatea instructorilor auto autorizati se face de către inspectorii sau inspectorii de trafic ai Autoritătii Rutiere Române – A.R.R., împuterniciti în acest scop, atât la domiciliul, la sediul scolii de conducători auto cu care acesta are încheiat contract de prestări servicii cât si în trafic.
Art. 20. Tematica minimă de control vizează verificarea următoarelor aspecte:
a) mentinerea conditiilor initiale care au stat la baza acordării autorizatiei instructorului auto;
b) respectarea metodologiei de organizare si desfăsurare a cursurilor în vederea obtinerii permisului de conducere;
c) respectarea programelor de scolarizare aprobate de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;
d) respectarea prevederilor privind evidenta foilor zilnice de parcurs.

 Sursa: Masinamea.com

Please like & share:

34 Responses so far.

 1. Radu inspilanti says:

  Conditii ce nu pot fi respectate fiind prea severe de aici rezulta posibilitatea acestor paraziti de la ARR de a face rau acestor instructori care muncesc din greu si nu sunt trantori ca acesti nazisti de inspectori ARR.DESFIINTAREA ARR , ARR este o MAFIE POLITICA.JOS cu EI, JOS cu ARR.

 2. gabriel says:

  ce studii superioare trebuie sa am ca sa devin instructor auto? multumesc.

  • iulian serban says:

   Buna ziua, nu aveti nevoie de studii superioare, conditiile pentru înscrierea la cursul în vederea obtinerii atestatului de instructor auto sunt îndeplinite dacă solicitantii sunt absolventi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau sunt absolventi ai scolilor de maistri în specialitatea auto.
   Numai bine.

  • valentin says:

   in cazul in care nu ai citit atent articolele de mai sus cum poti sa vrei sa devii instructor de scoala cand e stipulat precis…studii superioare iti trebuie daca doresti sa devii profesor de legislatie pentru instructor de scoala de soferi iti trebuie diploma de bacalureat sau sunt absolventi ai scolilor de maistri in specialitatea auto

 3. gabriel says:

  bunA ziua. o ultima intrebare am . io am scoala profesionala de mecanic auto . am vreo sansa ce ar mai trebui sa fac ce scoala trebuie sa mai urmez ca sa ajung instructor auto. o zi buna multumesc.

  • iulian serban says:

   Scoala aceea e perfecta pentru mecanici auto, dar cu siguranta puteti obtine mai multe detalii de la autoritatile competente in materie; condtiile de studii vi le-am specificat ieri.
   Cu respect

 4. Gheorghe Amansiu says:

  buna seara,cum pot deveni si eu instructor auto cu masina mea personala,persoana fizica.un nr de contact?

 5. Franco says:

  Exista vreo adresa unde se pot vedea macar un test grila dat de ARR la examenul pt. instructor ?

 6. Franco says:

  Testele grila de la ARR sunt grele ? exista vreun material bibliografic undeva ?

 7. leoveanu adrian says:

  cum putem afla ce taxe trebuie achitate pentru instructor ?

 8. admin says:

  Daca va referiti la taxele de la A.R.R vedeti acest link http://www.arr.ro/doc_354_Scoli-conducatori-auto-_pg_0.htm;
  Daca faceti referire la taxele pentru PFA ca si instructor auto, vedeti cel mai recent post de blogul nostru.
  Cu stima.

 9. valy says:

  am si eu o intrebare daca ma poate ajuta cnv.dupa ce imi iau autorizatia de instr auto trebuie neaparat sa lucrez 2ani la o scoala de soferi autorizata sau pot profesa ca independent?multumesc

  • admin says:

   Buna ziua,
   Din cate stiu eu, apare ca obligatorie si prevederea de la lit g, Art. 4 din Metodologia privind autorizarea instructorilor de pregătire practică:
   g) a activat ca angajat cu normă întreagă ca instructor auto în cadrul unei scoli de conducători auto o perioadă de minim 3 ani;
   Nu vreau sa va dau un raspuns eronat, asa ca rog pe oricine are un alt raspuns, dovedit din propria experienta, sa lase aici detaliile.
   O zi frumoasa.

 10. Iulian says:

  Sunt psiholog si am refuzat sa fac intelegeri cu instructorii auto si scolile de soferi. Ca urmare toti instructorii auto au considerat ca au dreptul sa intervina abuziv in procesul de evaluare psihologica,ca au drepturi asupra cursantilor peste cele date de pregatirea rutiera ,,indicandu-le” sas mearga pentru evaluarea psihologica doar la anumite cabinete psihologice, unde: nu se facea evaluarea sau se facea superficial, de catre persoane fara pregatire – ex. asistente medicale.Le-am cerut sa lase cursantii in pace sa mearga la orice cabinet psihologic doresc: i-a durut in fund pe domnii si doamnele instructori. Raul, pe care mi l-au facut acesti instructori, raul pe care il fac psihologilor ce isi iubesc profesia, nu il vede nimeni din autoritatile statului, sau daca il vede inchide ochii. Suntem o tara de hoti, excroci, curve si talhari, o tara in care cel de langa noi e un animal ca si noi. De aceea va trbui sa suferim cat mai mult. Doamne sfarseste aceasta lume de misei si excroci,amestec-o cu pamantul.

  • Sadic Psiho says:

   Fara suparare, avand in vedere modul in care te exprimi, nu ma mir ca instructorii auto “iti vor raul”. exista terapii pentru inlaturarea frustrarilor. tu ar trebui sa sti mai bine domnule psiholog.

  • Dobre says:

   Cred ca mai de graba esti psihopat decat psiholog

   • admin says:

    Am rugamintea sa pastram un dialog decent, si am aprobat comentariul pentru a da fiecaruia posibilitatea liberei exprimari.

 11. marius says:

  am o nelamurire mare si nu pot sa gasesc niciunde raspunsul: as putea sa fiu instructor auto, daca indeplinesc toate conditiile de mai sus, dar am inteles ca nu trebuie sa fi avut suspendat permisu pentru alcool mai mult de doua ori. se sterg vreodata aceste fapte? ultima suspendare fiind acum vreo 7-8 ani. de fapt am inteles ca ar fi un cazier auto, dupa cat timp ramane curat, asta daca este posibil asa ceva.
  multumesc anticipat.

 12. Belu Neculaie says:

  Am parcurs cursurile de reautorizare ca instructor auto iar pe data de 16 Noiembrie 2013 ar fi trebuit sa susțin examenul de reautorizare care examen nu s- a mai susținut deoarece pe data de 15 Noiembrie celebrul ordin 733……. A fost suspendat.Atestatul de instructor auto are valabilitate pana pe 13 Februarie 2014 .Ce ar trebuii sa fac in cazul in care nu ma pot reautoriza pana imi expira atestatul….ce metode de atac pot folosi PTR instituțiile care-si bat joc de noi….

 13. Cea mai buna scoala de soferi din iasi. Autonastase

 14. alexandru says:

  Tocmai ce mi.am luat atestatul de instructor,iar legea mai nou spune ca trebuie sa lucrez pt o scoala 5 ani inainte sa devin independent,nicio problema…dar cu masina ce fac?trebuie sa o trec pe firma repspectivului?se poate si cu contract de comodat?masina este proprietate personala.va multumesc anticipat!

 15. AlLyN says:

  Mai devreme de 25 aninu se poate face cursul de intructori auto? Eu am 24 si as vrea sa il fac… Stiti ceva legat de aceasta chestiune?

 16. Mariana says:

  Bună ziua.
  Sunt instructor auto în Marea Britanie.Am luat atestatul aici.As dori sa va întreb dacă atestatul de aici este recunoscut și în România? Dacă atunci când ne hotărâm sa ne întoarcem acasă am putea profesa în tara ca intructori auto?
  Va mulțumesc anticipat.

 17. Scoala de soferi Bucuresti sector 6, ia-ti permisul de conducere categoria B! 30 de ore de condus la doar 500 RON.

 18. elena dascalescu says:

  buna ziua. am inteles ca la proba practica iti va da sa extragi un biletel si ti se va da o tema pe care trebuie sa o dezvolti. stie cine ceva de acele posibile teme????
  multumesc !!!

 19. Vasile Lucian says:

  Buna ziua, a-și dori va rog sa știu dacă se poate lua in considerare diploma de absolvire a școlii de profesori de autoscoala din Spania ,pentru a profesa in România . Va mulțimesc

 20. Ghiran Alexandru says:

  Am fost instructor în perioada 2008-2013.Este necesar reatestare din nou? Pot deveni instructor auto autorizat ținând cont ca am experienta cinci ani și peste 300 elevi școlarizați?

 21. Radu sorin says:

  Va rog frumos don tot sufletul meu. Sami spuna si mie cineva daca un instructor are voe sa tipe sau sa terorizeze un cursant an tinpul orelor de pregatire va rog

 22. Felician says:

  Bună seara
  Dacă am avut un accident cu victime pe teritoriul Cehiei in anul 2016 pe fondul oboseli, în urma căruia a rezultat un deces mă afectează pentru obtinerea atestatului pentri instructor practic ? Va mulțumesc

 23. adrian says:

  buna ziua! vreau sa devin instructor auto. va rog sa imi spuneti unde ma adresez? direct ARR sau o scoala anume? multumesc

 24. Uritu Marius Viorel says:

  Bună ziua, am vârstă de 52 ani studii superioare economice, lucrez intr-o banca, am permis categoria A,B de peste 25 de ani și vreau sa devin instructor auto categoria B, întrebarea mea este: ce salariu are un instructor auto în cadrul unei scoli de șoferi autorizate și pana la ce vârstă pot profesa instructorii auto?
  Mulțumesc anticipat ptr răspuns.

Leave a Reply to Franco Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Contact Form Powered By : XYZScripts.com